Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Konkurzné právo

Povinne voliteľný predmet Konkurzné právo je zameraný na poskytnutie širšej informácie o princípoch a charaktere právnej úpravy konkurzu a reštrukturalizácie ako právnych foriem riešenia úpadku. Účelom predmetu je ďalej získanie praktických skúseností s vypracovaním podaní a iných relevantných dokumentov, súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou a precvičenie získaných teoretických vedomostí.

SYLABY

Akademický rok:  2022/2023
Letný semester
Trvanie: 1 hodina prednáška/1 hodina cvičenie v dennej forme štúdia a 9 hodín/semester v externej forme štúdia

Prednášajúci: doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD./prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

1.Všeobecno-teoretické aspekty konkurzného práva.

Úvod do konkurzného práva. Pojem, predmet a pramene konkurzného práva. Historický vývoj právnej úpravy. Porovnanie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Účel konkurzu a reštrukturalizácie

Prednáška: 7.2.2023

2.Úpadok a jeho formy
Základné pojmy konkurzného práva. Úpadok – predlženie a platobná neschopnosť. Základné povinnosti dlžníka v úpadku. Spôsoby riešenia úpadku. Návrh na vyhlásenie konkurzu. Náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu. Hmotno-právne a procesno-právne podmienky pre vyhlásenie konkurzu

Prednáška: 14.2.2023

3.Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní
Vyhlásenie konkurzu. Hmotno-právne a procesno-právne účinky vyhlásenia konkurzu.
Rozhodnutia, vydané v rámci konkurzného konania. Lehoty.  Doručovanie. Procesno-právne súvislosti. Vzťah ZKR a CSP. Trovy konkurzného konania a konaní konkurzom vyvolaných.

Prednáška: 21.2.2023

4.Správca konkurznej podstaty
Správca konkurznej podstaty, jeho práva a povinnosti, zodpovednosť správcu konkurznej podstaty. Vznik a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty.  Predbežný správca. Súčinnosť tretích osôb. Odmena správcu konkurznej podstaty

Prednáška: 28.2.2023

5.Prihlasovanie, uznanie a popretie pohľadávok. veritelia a veriteľského orgány v konkurze

Prihlasovanie, uznanie a popretie pohľadávok veriteľov konkurze. Žaloba o určenie popretej pohľadávky. Účastníci konkurzného konania. Právne postavenie veriteľov, schôdze konkurzných veriteľov a veriteľský výbor.

Prednáška: 7.3.2023

6.Odporovateľnosť právnych úkonov Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze, porovnanie so všeobecnou úpravou v Občianskom zákonníku. Žaloby o neúčinnosť právnych úkonov. Právne dôsledky určenia neúčinnosti právnych úkonov.

Prednáška: 14.3.2023

7.Konkurzná podstata, jej správa a speňažovanie
Konkurzná podstata. Súpis konkurznej podstaty. Žaloba o vylúčenie z konkurznej podstaty. Správa a speňažovanie konkurznej podstaty, spôsoby a formy. 

Prednáška: 21.3.2023

8.Rozvrhy výťažkov a spôsoby uspokojenia pohľadávok veriteľov

Uspokojovanie veriteľov – poradie, spôsoby. Skupiny a triedy veriteľov. Pohľadávky vylúčené z uspokojenia. Rozvrh. Malý konkurz.

Prednáška: 28.3.2023

9.Reštrukturalizácia I
Účel a podstata reštrukturalizácie. Porovnanie reštrukturalizácie s konkurzom. Reštrukturalizačný posudok. Povolenie reštrukturalizácie. Účastníci konania.

Prednáška: 4.4.2023

10. Reštrukturalizácia II

Dohľad správcu a súdu počas reštrukturalizácie.  Reštrukturalizačný plán, jeho schválenie a potvrdenie súdom. Neúčinnosť plánu. 

Prednáška: 18.4.2023

11. Oddlženie fyzických osôb I

Oddlženie fyzickej osoby - všeobecne, historický vývoj právnej úpravy.

Prednáška: 25.4.2023

12. Oddlženie fyzických osôb II

Konkurz fyzickej osoby. Splátkový kalendár.

Prednáška: 2.5.2023

 

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU KONKURZNÉ PRÁVO

 1. Konkurzné právo, predmet a pramene konkurzného práva
 2. Návrh na vyhlásenie konkurzu, podmienky, náležitosti, oprávnené osoby na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 3. Začatie konkurzného konania, účinky začatia konkurzného konania
 4. Vyhlásenie konkurzu, podmienky pre vyhlásenie konkurzu
 5. Hmotno-právne účinky vyhlásenia konkurzu
 6. Procesno-právne účinky vyhlásenia konkurzu
 7. Pohľadávky veriteľov, ich prihlasovanie, uznávanie a popieranie, incidenčné žaloby
 8. Právne postavenie správcu, predpoklady pre zápis správcu do zoznamu správcov
 9. Konkurzná podstata – vymedzenie, všeobecná podstata a oddelené podstaty
 10. Odporovateľnosť právnych úkonov, skutkové podstaty, nároky z odporovateľných právnych úkonov
 11. Veriteľské orgány – schôdza veriteľov, veriteľský výbor,  súd ako veriteľský výbor
 12. Speňažovanie majetku patriaceho do  konkurznej podstaty
 13. Uspokojovanie pohľadávok konkurzných veriteľov, čiastkový rozvrh, konečný rozvrh výťažku
 14. Malý konkurz
 15. Účel a podstata reštrukturalizácie.
 16. Porovnanie reštrukturalizácie s konkurzom.
 17. Začatie reštrukturalizačného konania a jeho účinky
 18. Povolenie reštrukturalizácie a jeho účinky
 19. Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii
 20. Reštrukturalizačný plán a jeho charakteristika
 21. Oddlženie fyzickej osoby v konkurze
 22. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom