Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 1

V dňoch 18. – 28.4 2017 sa na Právnickej fakulte uskutočnila po prvýkrát unikátna akcia nazvaná American Schol Of Law. V posledných troch rokoch PrF UMB pravidelne navštevujú americkí profesori, ktorí okrem akademickej sféry majú bohaté skúsenosti aj s praktickou stránkou právneho života.

Profesor Ian Neale, pôsobiaci okrem iného na State university of Arizona, spoločne s prodekanom pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Dr. iur. JUDr. Michalom Turošíkom, PhD., pripravili pre študentov právnickej fakulty UMB netradičnú prednáškovú sériu, ktorú sme nazvali „American School Of Law" – intenzívny kurz amerického práva. Išlo o každodenný kurz, v ktorom sa študenti mali možnosť zoznámiť so základmi amerického práva s akcentom na civilný proces, formou prednášok a praktických cvičení. Zapojiť sa mohol každý, koho angličtina dosahovala úroveň aspoň B1 a bol schopný porozumieť a samostatne vyjadriť svoj názor v anglickom jazyku.

Sme radi, že okrem študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sa zapojili aj doktorandi, externí študenti, ale aj kolegovia z externého prostredia ako napr. okresný súd v BB. Profesor Neale svojim neopakovateľným „friendly" štýlom najprv predstavil základné piliere procesného práva, prácu nielen obhajcu ale aj sudcov a porotcov. Teoretické aspekty civilného konania aplikoval na konkrétne prípady z vlastnej právnej praxe. Výborným prínosom bolo, že okrem znalostí amerického práva boli študenti konfrontovaní aj so systémom výučby na amerických univerzitách. Každý deň totiž dostali na preštudovanie niekoľko prípadov, ktoré následne na druhý deň s profesorom rozoberali a snažili sa analyzovať zo strany žalobcu aj žalovaného. Argumentačne museli zvládnuť vlastné tvrdenia, ale aj poukázanie na fakty vyplývajúce zo skutkového stavu prípadu. Záverom celej „školy práva" bola skúška formou kolokvia. Absolventom intenzívneho kurzu bol udelený účastnícky certifikát, ktorý môže byť zaujímavým prvkom ich profesijného životopisu.

Veríme, že táto jedinečná akcia bola začiatkom pravidelnej série podobných prednáškových „eventov", ktoré s istotou radia Právnickú fakultu UMB medzi špičkové právnické inštitúcie, ktoré svojím študentom poskytujú okrem štandardného vzdelávania aj takéto možnosti osobného rozvoja nad rámec všeobecnej výučby. Nádejou je aj fakt, že už v tejto chvíli má fakulta rozbehnuté rokovania s ďalším americkým profesorom, ktorý by mohol Banskú Bystricu navštíviť v nasledujúcom zimnom semestri. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh, profesorovi Ianovi Nealovi za výborné prednášky a v neposlednom rade účastníkom za vzornú, aktívnu a disciplinovanú účasť.

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.