Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 3

Aj v roku 2018 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici úspešne pokračuje s organizáciou dvojtýždňových kurzov American school of law, ktoré sú otvorené nie len pre študentov PrF UMB, ale aj širokej verejnosti a záujemcom o vedomosti v rôznych oblastiach amerického práva.

V dňoch 19. až 29. marca 2018 navštívil  PrF UMB americký profesor, odborník na právo duševného vlastníctva so slovenskými koreňmi, pán Steve Zlatoš. V rámci intenzívneho kurzu, ktorý sa uskutočnil pod jeho vedením sa študenti  oboznámili predovšetkým so základnou legislatívou USA upravujúcou oblasť amerického práva duševného vlastníctva. Za využitia komparácie hľadali spoločné i odlišné prvky medzi obsahom predpisov amerického práva vzťahujúcich sa na právne inštitúty ako sú patent, ochranná známka, obchodné tajomstvo či autorské práva, a obsahom relevantnej legislatívy Slovenskej republiky. Z hľadiska využitia nadobudnutých poznatkov v právnej praxi bola prínosná najmä výučba o medzinárodnej ochrane autorských práv. Niektorí študenti sa spolu s prodekankou pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, JUDr. Ľubicou Saktorovou PhD., LL.M., M.A. tiež zúčastnili exkurzie sprevádzanej odborným výkladom v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.