Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

 

Právna pomoc je v rámci právneho poradenstva UMB je poskytovaná študentmi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „PrF UMB") pod dozorom pedagógov, advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou alebo advokátskych koncipientov, zapísaných v zozname advokátskych koncipientov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len Supervízori) – ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA PrF UMB.

ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA (ďalej aj ako „ŠPP") je organizačne zaradená a za jej činnosť zodpovedá Ústav klinického vzdelávania PrF UMB, je súčasťou Univerzitného poradenského a podporného centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Právna pomoc spočíva v analýze všetkých informácií poskytnutých klientom k prípadu a jej cieľom je objasnenie právneho rozmeru prípadu a navrhnutie možností, ako v prípade ďalej postupovať.

Právna pomoc je poskytovaná predovšetkým osobám, ktoré si nemôžu dovoliť platenú právnu pomoc, t.j. nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie právnych služieb advokáta. V rámci poradenského centra UMB je právna pomoc poskytovaná študentkám a študentom UMB s potrebou konzultácie, právnej analýzy, či návrhu postupu konkrétneho riešenia právneho problému.

Právne poradenstvo UMB sa poskytuje v nasledovných právnych oblastiach:

  • občianske právo,
  • civilný proces,
  • rodinné právo,
  • pracovné právo,
  • právo sociálneho zabezpečenia,
  • správne právo,
  • trestné právo len v prípade poškodeného.

Právne poradenstvo nie je poskytované v oblasti korporátneho práva, reštitučného práva a v trestnom práve vo veciach, ktoré vyžadujú zastúpenie právnym zástupcom. Študentská právna poradňa neprijíma klientov, ktorým už právna pomoc poskytuje iný subjekt.

Študentská právna poradňa neposkytuje právne zastúpenie na súdoch či iných orgánoch a nekoná za klienta. Klient robí všetky úkony vo svojej veci pod svojím vlastným menom a zodpovedá za ne sám.

Klient vždy sám určuje ďalší postup vo svojej veci. Študenti poskytujúci právne poradenstvo v rámci ŠPP nemôžu rozhodovať tieto otázky za klienta ani mu radiť, ako sa má rozhodnúť.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav klinického vzdelávania PrF UMB a študenti Prf UMB za žiadnych okolností nezodpovedajú za škodu vzniknutú v dôsledku poskytnutia právnej pomoci.

Na poskytnutie právnej pomoci nemá klient právny nárok. Študenti v rámci ŠPP si vyhradzujú právo odmietnuť alebo ukončiť poskytovanie právnej pomoci. Dôvodom pre odmietnutie alebo ukončenie môže byť napr. Porušenie pravidiel poskytovania právnej pomoci zo strany klienta, neposkytnutie všetkých požadovaných informácií pre vypracovanie právne rady, pracovná vyťaženosť kancelárie ŠPP alebo prílišná zložitosť prípadu.

Právna pomoc je poskytovaná vo forme ústnej konzultácie, ako aj vo forme písomnej právnej rady, ktorá sa odovzdáva klientovi. Vyhotovenie právnej rady trvá zvyčajne najmenej 1 mesiac, podľa zložitosti prípadu aj dlhšie.

V súčasnosti Študentská právna poradňa prijíma svoje prípady výhradne prostredníctvom elektronickej pošty, emailu: pravnaporadna@umb.sk. Po prijatí prípadu je tento zvážený (zástupcami Ústavu klinického vzdelávania PrF UMB – JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. / Mgr. Jakub Dzimko) a pridelený študentom na úvodnú analýzu, študentom je rovnako pridelený supervízor prípadu. Pridelený supervízor prípadu spolupracuje so študentmi, je im k dispozícii na konzultácie či kontrolu spracovania právnej analýzy.

Študenti dopĺňajú potrebné informácie k riešeniu prípadu priamo v spolupráci s klientom.

Pokiaľ na riešenie veci postačuje poskytnutie právnej analýzy, prípad sa považuje za ukončený jej spracovaním a zaslaním klientovi. Pokiaľ je nutné ďalej v prípade pokračovať, je potrebné a z ohľadom na obsahové zamerania prípadu aj možné poskytnúť klientovi pomoc a sprevádzanie ďalšími úkonmi nutnými pre riešenie prípadu, ŠPP vyzve klienta na ďalšiu spoluprácu, osobné stretnutie a navrhne vo veci ďalší postup. Celý postup, osobné stretnutie, ako aj nasledovné kroky sú vykonávané pod dohľadom a za osobnej prítomnosti supervízora prípadu.

Koordinátori Študentskej právnej poradne:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Mgr. Jakub Dzimko, PhD. |
Mgr. Jakub Dzimko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jakub.dzimko@umb.sk
149 
048 446 3149

Prílohy ku stránke: