Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Charakteristika katedry

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti medzinárodného a európskeho práva a rozvíja schopnosti študentov komunikovať o odborných témach v cudzích jazykoch.

Čo môžete u nás študovať

     Nosné predmety medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo súkromné, právo Európskej únie sú dopĺňané pestrou ponukou voliteľných predmetov ponúkaných v bakalárskom i magisterskom štúdiu. Vybrané odborné predmety ponúka katedra i v anglickej a francúzskej jazykovej mutácii. Samostatne sú ponúkané predmety zamerané na rozvoj schopnosti právnickej komunikácie v cudzom jazyku, konkrétne v anglickom a nemeckom jazyku.. Cieľom týchto predmetov je pripraviť študentov porozumieť písaným textom i odborným prednáškam v cudzích jazykoch.

Možnosť štúdia v rôznych jazykoch

     Na rozvoj jazykových schopností študentov práva bol zameraný i jeden z posledných projektov do ktorého sa katedra v širokej miere zapojila „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci ktorého bola pre študentov otvorená možnosť študovať viaceré povinné a povinne voliteľné predmety zabezpečované katedrou i v inojazyčnej mutácii (najmä anglický jazyk, ale i ruský a francúzsky jazyk).

Prax na prvom mieste

     Veľký dôraz kladie katedra tiež na praktickú prípravu študentov, s cieľom naučiť študentov použiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Týmto smerom je orientovaná ponuka voliteľných premetov katedry i samotná organizácia výuky. Preto v rámci viacerých predmetov semináre prebiehajú formou riešenia modelových situácií, analýzy judikatúry európskych a medzinárodných súdnych orgánov a taktiež skúška pozostáva z teoretickej i praktickej časti. Katedra sa snaží zabezpečovať i tematické prednášky hostí zo zahraničia, prevažne v anglickom jazyku.

Čo je našim cieľom

     Cieľom výučby je poskytnúť absolventom komplexnú orientáciu v medzinárodnom i európskom práve, naučiť študentov pracovať s inojazyčnými dokumentmi medzinárodného i európskeho pôvodu, vrátane judikatúry európskych súdnych orgánov a tak ich pripraviť na prácu v medzinárodných a európskych inštitúciách, alebo v oblasti cezhraničných právnych vzťahov.

 

 

Chceš u náš študovať?