Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Témy bakalárskych záverečných prác a diplomových prác z oblasti medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva sú pedagógmi katdry každoročne inovované a zverejňované v AIS-e  k začiatku príslušného akademického roku. Témy si je možné prezrieť v systéme AIS na nasledovnej web.adrese https://ais2.umb.sk/ais/start.do

Študent si môže zvoliť i vlastnú tému. V tomto prípade sa obráti na príslušného pedagóga, pod ktorého vedením chce prácu vypracovať, a po dohode s ním, bude téma zaevidovaná v AIS-e, študent sa na tému prihlási a bude pedagógom akceptovaný.

Dôrazne žiadame študentov aby sa neprihlasovali na viac ako jednu tému !!! Takéto konanie bude katedrou chápané ako podvod a bude tak i riešené !!!