Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Podpísanie Memoránd o spolupráci pri tvorbe nových bakalárskych študijných programov

Dňa 9. apríla 2019 podpísali dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko – Memorandum o porozumení, ktorého cieľom je vytvoriť zmluvný rámec spolupráce a podmienky pre rozvoj v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít, či podporovať spoluprácu v oblasti spoločensky prospešných aktivít medzi PrF UMB a Mestom Banská Bystrica.

Memorandum je najmä vyjadrením záujmu oboch strán poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri príprave profesijne zameraných bakalárskych študijných programov, ktoré si kladú za cieľ podporovať prepojenia vysokoškolského právnického vzdelávania s potrebami praxe.

Spolupráca partnerov v zmysle Memoranda o porozumení bude v prvej fáze spočívať najmä v podpore podania plánovaného projektu „Vysoká škola pre prax“, ktorým PrF UMB aktívne reaguje na výzvu Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu ľudské zdroje. Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja so zámerom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce.

V prípade úspešnosti podaného projektu partner z praxe ovplyvňuje obsah vzdelávania, snaží sa vytvoriť podmienky pre vytvorenie priestoru pre absolvovanie študentskej praxe a následne aktívne pôsobí v samotnom vzdelávacom procese.

S cieľom implementovať ciele memoranda pán primátor a dekan PrF UMB vyjadrili všeobecný súhlas a vôľu spolupracovať navzájom v oblastiach ako sú : iniciovanie vedeckej spolupráce, implementovanie spoločných vzdelávacích a vedeckých projektov, poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov a výskumných pracovníkov, výmena skúseností týkajúcich sa implementácie moderných metód výučby, tvorba publikácií a výstupov z realizovaného výskumu, organizovanie bilaterálnych, resp. multilaterálnych sympózií, seminárov a konferencií, implementácia spoločných vzdelávacích a vedeckých projektov a programov, či podporovanie mobilít študentov a učiteľov.

PrF UMB má záujem implementovať do vzdelávacieho procesu na jednej strane nové, moderné metódy právnického vzdelávania, na strane druhej tiež inovovať študijný program v súlade s potrebami praxe a poslaním Univerzity Mateja Bela.