Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Stáž na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja

Ako výsledok spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) sa podarilo vytvoriť priestor na zabezpečenie stáží pre študentov UMB na viacerých úsekoch Úradu BBSK, ktoré sú určené aj pre študentov Právnickej fakulty UMB.

Časový rámec neplatených stáží je zo strany Úradu BBSK flexibilný a bude výsledkom dohovoru medzi študentom a Úradom BBSK.

Absolvovanie stáže na Úrade BBSK je možné považovať za absolvovanie potrebnej stáže v rámci predmetu Právna klinika stáží.

V prípade záujmu o absolvovanie niektorej zo stáží alebo otázok je potrebné kontaktovať riaditeľku Ústavu klinického vzdelávania PrF UMB: 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 

Zoznam ponúkaných stáží:

Kancelária podpredsedu BBSK

 • Analytik (vyhľadávanie dát pre analýzy, spracovávanie zozbieraných dát)
 • Marketingový asistent (správa sociálnych sietí podpredsedu BBSK, grafické a dizajnová návrhy)

Oddelenie verejného obstarávania

 • Odborný referent pre verejné obstarávanie - právnik (príprava súťažných podkladov, príprava zmlúv do súťažných podkladov, oboznamovanie s procesom verejného obstarávania)
 • Odborný referent pre verejné obstarávanie - matematik/ekonóm (nastavenie multiriteriálnych hodnotení súťaží, analýzy trhu pre vyhlásením súťaže, oboznamovanie s procesom verejného obstarávania)

Odbor správy majetku

 • Odborný referent pre správu majetku (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry)
 • Odborný referent pre vnútornú preádzku (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry
 • Odborný referent - energetik (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry)

Oddelenie správy registratúry

 • Odborný referent pre registratúru (spracovávanie spisov v registratúrnom stredisku, spracovávanie databázy adresára, korekcia zverejňovaných zmlúv)

Odbor školstva

 • Odborný referent pre školstvo (vytváranie elektronickej databázy škôl a školských zariadení, pomoc pri archivovaní, kopírovaní, korešpondencii, vytváranie zoznamov, prezenčných listín na rôzne akcie a workshopy, plánovanie špeciálnych akcií a workshopov, príprava propagačných materiálov, pozvánok, sumarizácia podkladov pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka, pomoc pri spracovaní a vyhodnocovaní dát, sledovanie aktualizácie školských zákonov a noviniek na stránke MŠVVaŠ SR)

Oddelenie kultúry

 • Odborný referent pre kultúru (hodnotenie marketingu v kultúrnych inštitúciách BBSK, správa webových stránok, prezentovanie a propagácia podujatí)
 • Odborný referent pre kultúru (spracovanie štatistických prehľadov, spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, vyhodnocovanie činností kultúrnych inštitúcii BBSK, spracovanie ucelených prehľadov)