Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Otázky na štátne skúšky z predmetu Obchodné právo


magisterské štúdium

 1. Obchodné právo ako odvetvie práva a jeho vzťah k iným právnym odvetviam
 2. Historický vývoj obchodného práva a obchodné zvyklosti
 3. Zásady a pramene obchodného práva
 4. Základné inštitúty obchodného práva - najmä podnik, podnikateľ, podnikanie a živnosť, obchodný majetok, obchodné imanie, vlastné imanie, čisté obchodné imanie
 5. Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana
 6. Hmotno-právna úprava obchodného registra, princípy obchodného registra
 7. Procesno-právna úprava obchodného registra
 8. Obchodné meno a jeho právna ochrana
 9. Konanie podnikateľa
 10. Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
 11. Hospodárska súťaž,  formy zneužitia účasti na hospodárskej súťaži a ich právna úprava
 12. Vymedzenie nekalej súťaže, generálna klauzula a právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou
 13. Klamlivá reklama, klamlivé označovanie výrobkov a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a parazitovanie na povesti
 14. Podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
 15. Všeobecná charakteristika obchodných spoločností a ich právne formy
 16. Založenie a vznik obchodných spoločností, konanie v mene spoločnosti medzi jej založením a vznikom
 17. Rezervný fond v  obchodných spoločnostiach a družstve – vymedzenie a funkcie
 18. Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach a jeho právne dôsledky
 19. Základné imanie obchodných spoločností – jeho tvorba a funkcie
 20. Neplatnosť obchodnej spoločnosti
 21. Všeobecné a osobitné dôvody zrušenia obchodných spoločností
 22. Všeobecné vymedzenie likvidácie obchodných spoločností a jej vzťah ku konkurzu, začiatok, priebeh a ukončenie likvidácie
 23. Likvidátor obchodnej spoločnosti a jeho práva a povinnosti, zodpovednosť likvidátora
 24. Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom – rozdelenie, splynutie a zlúčenie obchodných spoločností
 25. Premena právnej formy obchodnej spoločnosti
 26. Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik verejnej obchodnej spoločnosti. Práva a povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, ručenie spoločníka
 27. Rozhodovanie vo verejnej obchodnej spoločnosti a konanie v jej mene, zrušenie a zánik verejnej obchodnej spoločnosti.
 28. Komanditná spoločnosť – základná charakteristika, jej založenie a vznik, zrušenie a zánik. Porovnanie komanditnej spoločnosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným a verejnou obchodnou spoločnosťou
 29. Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti a ich právne postavenie. Rozsah a forma ručenia za záväzky komanditnej spoločnosti
 30. Všeobecná charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným,
 31. Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a neplatnosť jeho uznesenia
 32. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovednosť konateľa a dozorná rada spoločnosti
 33. Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným
 34. Vznik a zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 35. Obchodný podiel  v spoločnosti s ručením obmedzeným, prevod a prechod obchodného podielu
 36. Všeobecná charakteristika akciovej spoločnosti, jej založenie a vznik
 37. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, jeho rozhodovanie a neplatnosť jeho uznesenia
 38. Predstavenstvo akciovej spoločnosti, jeho zodpovednosť a dozorná rada akciovej spoločnosti
 39. Práva a povinnosti akcionára
 40. Akcia a základné imanie
 41. Zvýšenie a zníženie základného imania akciovej spoločnosti
 42. Družstvo – základné vymedzenie. Princípy a zásady právnej úpravy družstva, založenie a vznik družstva.
 43. Vznik a zánik  členstva v družstve, práva a povinnosti členov družstva
 44. Orgány družstva a orgány malého družstva
 45. Zrušenie, likvidácia a zánik družstva
 46. Európska spoločnosť (SE) – všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 47. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) - všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 48. Európske družstvo (SCE) - všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 49. Relatívne a fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy
 50. Absolútne a kombinované obchodné záväzkové vzťahy
 51. Obchodná verejná súťaž a verejný návrh na uzavretie zmluvy
 52. Zmluva o budúcej zmluve a nepomenované zmluvy
 53. Špecifiká uzatvárania zmlúv v obchodnom práve
 54. Zánik záväzku jeho splnením
 55. Odstúpenie od zmluvy, odstupné a ich vzájomný vzťah
 56. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 57. Započítanie pohľadávok v obchodnom práve
 58. Ručenie
 59. Banková záruka
 60. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku
 61. Náhrada škody v obchodnom práve
 62. Omeškanie veriteľa a dlžníka
 63. Premlčanie v obchodnom práve
 64. Všeobecná charakteristika kúpnej zmluvy a jej odlíšenie od iných zmluvných typov
 65. Zodpovednosť za vady tovaru
 66. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 67. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 68. Osobitné dojednania pri kúpnej zmluve
 69. Základná charakteristika zmluvy o dielo
 70. Zodpovednosť za vady diela
 71. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo
 72. Mandátna zmluva
 73. Komisionárska zmluva
 74. Zmluva o obchodnom zastúpení – všeobecná charakteristika, práva a povinnosti zmluvných strán
 75. Zánik obchodného zastúpenia
 76. Zmluva o sprostredkovaní
 77. Zmluva o preprave veci
 78. Zasielateľská zmluva
 79. Zmluva o nájme dopravného prostriedku
 80. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 81. Zmluva o úvere a jej porovnanie so zmluvou o pôžičke
 82. Zmluva o otvorení akreditívu
 83. Zmluva o inkase
 84. Zmluvy o bankovom uložení veci
 85. Zmluva o bežnom účte a zmluva o vkladovom účte
 86. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 87. Zmluva o predaji podniku
 88. Ochrana veriteľov pri predaji podniku
 89. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 90. Zmluva o kontrolnej činnosti
 91. Zmluva o tichom spoločenstve
 92. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
 93. Osobitosti záväzkov v medzinárodnom obchode