Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sandra Meňhartová

OBLIGATÓRNE ZASTÚPENIE V CIVILNOM PROCESE V KONTEXTE SLOVENSKEJ A RAKÚSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.113-124

Abstrakt

Obligatórne zastúpenie je jednou z procesných podmienok na strane strán sporu. Medzi tieto procesné podmienky zaraďujeme aj procesnú subjektivitu a procesnú spôsobilosť. Súdy pri skúmaní procesných podmienok postupujú podľa ustanovenia § 161 CSP. Samotná funkcia obligatórneho zastúpenia spočíva ako vo zvýšenej miere ochrany strán sporu, tak aj v dosiahnutí vyššej efektivity a hospodárnosti konania. Práve vyššia efektivita a zvýšenie hospodárnosti konania boli jednými z hlavných myšlienok celej rekodifikácie civilného procesu.

Kľúčové slová

Civilný proces. Obligatórne zastúpenie. Procesné podmienky.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici