Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Opatrenia

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 24.10.2023 nadobúda účinnosť Opatrenie dekana č. 1/2023 o podmienkach pre povolenie individuálneho štúdia študenta na Právnickej fakulte UMB v B. Bystrici


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici