Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Charakteristika katedry

Katedra zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti ústavného práva a teoretických vied o štáte a práve. 

Členovia katedry sa vedecky (v rámci projektovej, publikačnej, analytickej a posudkovej činnosti) venujú teoretickým, ale aj praktickým otázkam fungovania štátu a práva; politickému systému slovenského ústavného poriadku a jeho inštitucionálnej výstavbe; ochrane základných práv a slobôd na národnej a nadnárodnej úrovni; ústavnému súdnictvu; ako aj analýze a komparácii rozhodovacej činnosti všeobecných, ústavných a medzinárodných súdov. 

Výskumná činnosť katedry sa realizuje prostredníctvom riešenia grantových projektov a účasťou na vedecko-výskumných pobytoch na domácich a  zahraničných univerzitách, ako aj na ďalších výskumných ustanovizniach. K  prezentovaniu výsledkov výskumu dochádza prostredníctvom účasti členov katedry na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikovanie výsledkov výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií. Vedeckou činnosťou katedra aktívne prispieva k domácemu a zahraničnému rozvíjaniu príslušných vedných odborov.

V rámci pedagogického procesu katedra zabezpečuje výučbu štyroch povinných propedeutických predmetov (Ústavné právo I., Ústavné právo II., Teória štátu, Teória práva), ktorých úspešné zvládnutie predstavuje esenciálny predpoklad pre štúdium a úspešné zvládnutie ďalších predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Okrem toho katedra zabezpečuje výučbu pestrej palety povinne voliteľných predmetov (Európske ústavné právo, Konanie pred Ústavným súdom SR, Ústavné garancie ľudských práv, Základy právnej filozofie, Politológia, Politické a právne myslenie v Európe, Teórie spravodlivosti, Základy sociológie práva) a výberových predmetov (Sociálna psychológia pre právnikov, Etika právnických povolaní, Štruktúra orgánov ochrany práva, E-justice v ústavnom systéme SR). Absolvovaním výučby týchto predmetov získajú študenti komplexný prehľad o existencii štátu, právno-filozofických konceptoch, inštitucionálnej výstavbe slovenského ústavného systému a jeho základných mechanizmoch.