Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Charakteristika katedry

Členovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečujú výučbu predmetov Základy pracovného práva a Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia a Medzinárodné a európske pracovné právo. Cieľom vzdelávania je, aby si študenti po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov osvojili pojmové vymedzenie pracovnoprávnych inštitútov, ktoré sú nevyhnutné pre rozoznávanie pracovného práva, ďalej orientácia v systémoch a inštitútoch práva sociálneho zabezpečenia a neposlednom rade oboznámenie sa so základnými inštitúciami a dokumentmi medzinárodného a európskeho pracovného práva. Pri výučbe predmetov sa kladie dôraz na samostatnosť študenta, schopnosť logického myslenia a využitie už doteraz získaných poznatkov. Považujeme za dôležité, aby absolvent bol schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečujeme výučbu predmetu Medzinárodné a európske pracovné právo v anglickom jazyku. Katedra ponúka pracovné právo aj ako voliteľný predmet pri štátnych záverečných skúškach v magisterskom štúdiu.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici