Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

OPH - všeobecná časť

Výučba Občianskeho práva hmotného – všeobecná časť sa zaoberá charakteristikou súkromného práva a jeho zásad, definíciou pojmu a predmetu občianskeho práva, jeho vzťahu k iným odvetviam súkromného práva ako aj systematikou Občianskeho zákonníka. OPH – všeobecná časť analyzuje historický vývoj občianskeho práva ako aj výklad teoretických základov všetkých základných občianskoprávnych inštitútov a ich súčasnú právnu úpravu. Výučba sa postupne zameriava na pojem a povahu OPH a jeho miesto v systéme súkromného práva, jeho vzťah k iným odvetviam súkromného práva ako aj na občianskoprávnu komparatistiku (veľké právne systémy). Zároveň poukazuje na Európske komunitárne súkromné právo a jeho vplyv na slovenské občianske právo. Analyzuje pramene občianskeho práva, systém občianskeho práva a systematiku Občianskeho zákonníka. Venuje sa právnym skutočnostiam – právne úkony (druhy, vznik, náležitosti, obsah, následky chybovosti právnych úkonov) ako aj občianskoprávnym  vzťahom – subjekty občianskeho práva (fyzické a právnické osoby). OPH – všeobecná časť sa zameriava aj na analýzu osobnostných práv a ich ochranu, ochranu spotrebiteľa, predmet a obsah občianskoprávnych vzťahov a taktiež okrem iného študentovi približuje podstatu inštitútov zastúpenia, premlčania a preklúzie. 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici