Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vývoj inštitútov súkromného práva

Absolvovaním predmetu študent získa prehľadné vedomosti o vzniku a vývoji súkromného práva a jeho vybraných inštitútov na našom území od najstarších predštátnych a následne štátnych foriem až po vytvorenie samostatnej Slovenskej republiky. Študent bude schopný analyticky, synteticky (kontextovo, systémovo) ako aj kriticky myslieť. Súčasne bude poznať vývoj jednotlivých súkromnoprávnych inštitútov a myšlienkové postupy spojené s aplikáciou a tvorbou súkromného práva tak, že mu poskytnú nevyhnutné vybavenie pre štúdium predmetov platného práva a po ukončení štúdia bude spôsobilý pristupovať k meniacim sa normatívnym právnym úpravám.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici