JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Výskumný pracovník, Odborník z praxe, Koordinátor projektu APVV
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
SR

Kde ma nájdete:

Kancelária:
243

Telefón:
048 446 3243

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

JUDr. Zoltán Valentovič, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín ako výskumný pracovník. Je členom riešiteľského kolektívu na celoštátnom projekte APVV 15-0437. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia a obhajobe dizertačnej práce v študijnom odbore Trestné právo mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (PhD.).  Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferecií s trestnoprávnou problematikou. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných vedeckých článkov a učebných textov. Svoj odborný záujem sústreduje na oblasť trestnej justície.

Kontaktný formulár

=
243
048 446 3243
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela