Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

KATEDRA OBCHODNÉHO A FINANČNÉHO PRÁVA

1. Diskvalifikácia z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach

2. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom

3. Nepoctivý zámer dlžníka v oddlžení fyzickej osoby

· konzultantka: JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO, EURÓPSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE

1. Medzinárodný zločin agresie v kontexte Rusko - Ukrajinského konfliktu

· konzultant: JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

2. Náhrada škody spôsobenej porušením zmluvných a mimozmluvných cezhraničných záväzkových vzťahov

· konzultant: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.

3. Ako ovplyvní prekročenie hraníc v priestore EÚ postavenie a práva homosexuálneho páru

· konzultantka: JUDr. Elena Júdová, PhD.


KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA

1. Úloha právnych dejín v súčasnosti

2. Alternatívne dejiny a ich vplyv na historickú pamäť národa

3. Lokálpatriotizmus v právnych dejinách

· konzultantka pre témy 1 – 3: JUDr. Alexandra Letková, PhD.

4. Vývoj a komparácia inštitútov súkromného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989

5. Vývoj a komparácia hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov trestného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989

· konzultant pre témy 4 – 5: doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.


KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE, KRIMINALISTIKY A FORENZNÝCH DISCIPLÍN

1. Kryptomeny a ich kriminologické otázky

2. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti procesných práv v trestnom konaní

· konzultant: doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., Dr. h.


KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA

1. Môže byť ústavný zákon neústavný?

2. Aplikácia zásad deľby moci v ústavnom systéme Slovenskej republiky

· konzultant: Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.


KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA

1. Zelené mestá - samosprávne možnosti

2. Registrované partnerstvá administratívno-právny pohľad

· konzultant pre témy 1 - 2: JUDr. Martin Píry, PhD.

3. Právne nástroje ochrany veriteľa v dedičskom konaní

· konzultantka: JUDr. Andrea Barancová, PhD.


KATEDRA OBČIANSKEHO A PRACOVNÉHO PRÁVA 

1. Spory v konaní o dedičstve

· konzultantka: prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

2. Akcesorita v súkromnom práve

3. Obmedzenie výkonu subjektívneho práva v občianskoprávnych vzťahoch, ktorých predmetom je zviera

· konzultant pre témy 2 - 3: doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD.

4. Prejudiciálna otázka v civilnom procese v nadväznosti na žalobu na obnovu konania

· konzultantka: doc. JUDr. Katarína Zajac Ševcová, PhD.

5. Spolu žijúce osoby a rodinný príslušník – na aké formy spolužitia je Zákonník práce pripravený?

6. Platformové zamestnávanie ako model práce pre 21. storočie

7. Nový koncept posudzovania alkoholu na pracovisku – s alebo bez fyziologického vplyvu?

8. Smernica o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii – „Ostkräfte“ alebo kedy sa vyrovnáme Západu

· konzultant pre témy 5 - 8: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.