Projekty riešené na Právnickej fakulte

Vyhľadávanie v projektoch

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Grant MZVaEZ SR, Národný nevýskumný projekt

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí

Jean Monnet Action – European Module: "European Private International Law", Ref. 04/0193

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov

Výskum sociálnych služieb v podmienkach globalizácie a tvorba štandardov kvality pre Slovensko v rámci Európskej únie

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Financovaný zo Sociálneho fondu EÚ

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.

Rímske zmluvné právo.

Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok

Špania Dolina v 16. a 17. storočí.

Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

Transformácia technicko-organizačných princípov verejnej správy SR v kontexte európskych modelov a štandardov

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie

Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB