Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trestné právo hmotné - Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad jednotlivých skutkových podstát týchto trestných činov, ako aj výklad pojmov v nich sa nachádzajúcich. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestno-hmotných inštitútoch. V jednotlivých kapitolách sú zrozumiteľne a jasne vymedzené jednotlivé obligatórne znaky skutkových podstát trestných činov, ich súvislosti.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici