Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Osobitné druhy správneho konania
Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov
Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna problematika alkoholizmu a iných závislostí
Právne aspekty komerčného bankovníctva

Právne aspekty komerčného bankovníctva (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-464-7

Učebná pomôcka obsahuje základné poznatky o právnej úprave komerčných bánk v Slovenskej republike.

PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO 25. ROKOCH – AKTUÁLNE VÝZVY
Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov

Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:doc JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.; JUDr. Martin Píry, PhD.; JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1473-8

Predkladaná vysokoškolská učebnica približuje právnu úpravu európskych štrukturálnych a investičných fondov, tak na európskej ako aj domácej úrovni. Učebnica pertraktuje finančné nástroje a finančnú pomoc poskytovanú členským ...

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov (Študenti)
PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov 2019
Repetitórium pracovného práva
Rodinné právo
Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia
Slovenské finančné právo I. časť

Slovenské finančné právo I. časť (Iné)

Autor/Kolektív:doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0128-8

Učebná pomôcka je zameraná na zaradenie a charakteristiku finančného práva, ako samostatného odvetvia práva v Slovenskej republike, pričom rozoberá jednotlivé jeho podsystémy.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela