Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie

Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0875-1

Autori monografie si predsavzali za cieľ spracovať v poradí už tretiu publikáciu odborne zameranú na tematiku obchodovania s ľuďmi, osobitne na obchodovanie s deťmi. Daná publikácia predstavuje pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ...

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc., prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. a kolektív
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0686-3

Autori tejto monografie, monotematicky nadväzujú svojim dielom na monografiu Obchodovanie s ľuďmi alebo otroctvo 21. storočia. Cieľom autorov je priblíženie odbornej verejnosti závery skúmania problematiky ochrany a pomoci obetiam ...

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Osobitné druhy správneho konania
Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov
Pracovný čas
Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna problematika alkoholizmu a iných závislostí
Právne aspekty komerčného bankovníctva

Právne aspekty komerčného bankovníctva (Iné)

Autor/Kolektív:JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-464-7

Učebná pomôcka obsahuje základné poznatky o právnej úprave komerčných bánk v Slovenskej republike.

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1679-4
Kúpiť teraz za 14,30 €

Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj československého právneho poriadku a jeho jednotlivých inštitútov v rokoch 1948 – 1989.

PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO 25. ROKOCH – AKTUÁLNE VÝZVY
Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov

Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:doc JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.; JUDr. Martin Píry, PhD.; JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1473-8

Predkladaná vysokoškolská učebnica približuje právnu úpravu európskych štrukturálnych a investičných fondov, tak na európskej ako aj domácej úrovni. Učebnica pertraktuje finančné nástroje a finančnú pomoc poskytovanú členským ...

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Premeny práva v priestore a čase
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
PRO LEGAL Deň študentov práva a doktorandov (Študenti)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela