Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Marta Hlaváčová

PEŇAŽNÝ TREST – ADEKVÁTNA ALTERNATÍVA K TRESTU ODŇATIA SLOBODY?

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.95-104

Abstrakt

Medzi alternatívne tresty, ktoré sa vyznačujú najmä tým, že nedochádza k obmedzeniu osobnej slobody páchateľa trestného činu v penitenciárnom zariadení, zaraďujeme aj peňažný trest. Napriek ponechaniu páchateľa na slobode ostáva dôležité zachovanie základných funkcií trestu. Cieľom autorky článku je zhodnotiť možnosti peňažného trestu vo vzťahu k naplneniu účelu trestania.

Kľúčové slová:

restoratívna justícia, alternatívne tresty, peňažný trest, funkcie trestu.

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici