print

ZRUŠENÉ: ÚSTAVY V DEJINÁCH - 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín"

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí záujemcovia o konferenciu,

vzhľadom na mimoriadne opatrenia Grémia dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v nadväznosti na mimoriadne opatrenia prijaté rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID–19, si Vám dovoľujeme oznámiť, že PrF UMB ruší všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch PrF UMB, resp. všetky podujatia organizované fakultou, a to až do odvolania.

Z uvedeného dôvodu sa neuskutoční ani medzinárodná vedecká konferencia organizovaná ako 6. ročník Banskobystrickej školy právnych dejín s názvom „Ústavy v dejinách“, ktorá sa mala konať v dňoch 26.-27.03.2020.

Konferencia sa vzhľadom na tieto mimoriadne udalosti neuskutoční za osobnej účasti, ale iba formou zasielania príspevkov do zborníka.

Oznamujeme už prihláseným účastníkom, že rušíme tzv. aktívnu účasť a všetky prihlášky sa budú posudzovať ako prihlásenie výlučne s pasívnou účasťou, t.j. s konferenčným poplatkom 30,- EUR. Účastníkom, ktorí sa už prihlásili aktívne a uhradili konferenčný poplatok vo výške 60,- EUR, bude v termíne do konca marca vrátená suma zodpovedajúca rozdielu. Pasívne prihláseným účastníkom sa poplatok nevracia.

Z príspevkov, ktoré nám v termíne najneskôr do 30.04.2020 zašlú všetci prihlásení účastníci, bude zostavený recenzovaný konferenčný zborník.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostaňte zdraví! Lebo toto je teraz pre nás všetkých to najdôležitejšie, aby sme sa mohli opäť v budúcnosti spolu stretávať.

So želaním všetkého dobrého

Organizačný tím

 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

v dňoch 26.-27. marca 2020 Katedra dejín štátu a práva PrF UMB v úzkej spolupráci s Katedrou ústavného práva a teórie práva PrF UMB organizuje už v poradí 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“.

Konferencia bude tentokrát organizovaná pri príležitosti jubilea - 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky č. 121/1920 Zb. z. a n., preto bude niesť tematický podnázov: 

ÚSTAVY V DEJINÁCH“. 

Za účelom pripomenutia si prijatia tohto významného právneho predpisu budú organizátori konferencie vďační za vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom ústav od najstarších čias až do súčasnosti, s otázkami moci a zodpovednosti, deľby a vyváženosti moci, princípov moderného konštitucionalizmu, s otázkami výkladu práva, resp. vplyvu ústav na výklad noriem rôznych právnych odvetví predovšetkým v historickom priereze. Vítané sú taktiež príspevky venujúce sa socialistickému právu a socialistickým ústavám, a v tomto kontexte zmenám právnych režimov. Očakávané sú témy z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami ústavného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj ústavného práva iných krajín. 

 

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete v priložených dokumentoch. V prípade Vášho záujmu prosím vyplňte prihlasovací formulár a tento zašlite na adresu bbskolapravnychdejin@gmail.com  najneskôr do 15. marca 2020.

Budeme radi ak prijmete naše pozvanie a aj tento rok sa zúčastníte našej konferencie. 

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

vedúca Katedry dejín štátu a práva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela