print

Účastníci

JUDr. Liudmila Surma
Medzinárodná advokátka, Ekonomicka univerzita doktorand 
Advokátska prax a mediácia 
Súčasná etapa sociálneho rozvoja je charakterizovaná komplikáciou sociálnych vzťahov, ktorá vedie k nárastu právnych sporov, na ktorých sa zúčastňujú občania a právnické osoby. Tradičné riešenie sporov vedie k značným stratám moci strán, čas a peniaze a konečné rozhodnutie súdu sa spravidla nehodia aspoň pre jednu zo ... 
JUDr. PhDr., PhD. Martin Skaloš
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela 
Sociálna funkcia a spravodlivosť v práve 
Cieľom príspevku je poukázať na význam sociálnej funkcie a sociálnej spravodlivosti v práve. 
Mgr. et. Mgr., LL.M. Oľga Jausch
PEVŠ, Fakulta práva 
Zmeny právnej úpravy nájmu v období pandémie COVID-19 
Príspevok sa venuje prijatým zmenám právnej úpravy nájmu v Slovenskej republike v období pandémie COVID-19. 
JUDr. Ing. Darina Králiková Králiková
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Správca ako osobitný procesný subjekt v judikatúre súdov 
Článok sa zaoberá analýzou inštitútu správcu konkurznej podstaty, postavením správcu a činnosťou správcu, ktorú vykonáva. Snaží sa o vymedzenie a bližšie charakterizovanie vplyvov, ktoré tento inštitút insolvenčného práva definujú. Cieľom príspevku je poskytnúť dostatočnú predstavu o dôležitosti existencie ... 
JUDr. PhDr. PhD. Lilla Garayova
Paneuropska vysoka skola 
Ľudské práva v ére umelej inteligencie 
Vízia umelej inteligencie sľubuje budúcnosť naplnenú autonómnymi vozidlami, robotmi nahrádzajúcimi ľudskú pracovnú silu, dronmi dodávajúcimi balíčky namiesto kuriérov, atď. Pojem umelá inteligencia sa v médiách a v právnych publikáciách stáva čoraz bežnejším, zvykli sme si však na to, že kým moderné technológie ... 
JUDr. Eva Balážová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Trest prepadnutia majetku 
Príspevok sa venuje problematike trestu, ktorý nie je spojený s odňatím osobnej slobody odsúdeného. Konkrétne rozoberá účel, podmienky ukladania a podmienky samotného výkonu trestu prepadnutia majetku. 
Mgr. Bc. Katarína Jánošíková
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Problematika ochrany obetí z pohľadu vyšetrovateľov 
Článok sa zaoberá problematikou aplikačnej praxe zákona o ochrane obetí v súvislosti s najčastejšími problémami vyšetrovateľov pri ich vykonávaní. Teoretické východiská v podobe príslušnej legislatívy identifikujú jednotlivé subjekty ochrany obetí a upravujú postupy pri ich pôsobení v procese trestného konania, ktoré ... 
Mgr. Bc. Katarína Minarčíková
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Problematika ochrany obetí z pohľadu vyšetrovateľov 
Článok sa zaoberá problematikou aplikačnej praxe zákona o ochrane obetí v súvislosti s najčastejšími problémami vyšetrovateľov pri ich vykonávaní. Teoretické východiská v podobe príslušnej legislatívy identifikujú jednotlivé subjekty ochrany obetí a upravujú postupy pri ich pôsobení v procese trestného konania, ktoré ... 
PhDr. Mgr. Ján Berky
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Problematika ochrany obetí z pohľadu vyšetrovateľov 
Článok sa zaoberá problematikou aplikačnej praxe zákona o ochrane obetí v súvislosti s najčastejšími problémami vyšetrovateľov pri ich vykonávaní. Teoretické východiská v podobe príslušnej legislatívy identifikujú jednotlivé subjekty ochrany obetí a upravujú postupy pri ich pôsobení v procese trestného konania, ktoré ... 
Mgr. Dávid Lučivjanský
Fakulta práva Paneurópskej Vysokej Školy 
Kryptomeny a ich trestnoprávne aspekty 
S neustálym vývojom vedy a techniky prirodzene priamo súvisí aj rozvoj nových foriem páchania trestnej činnosti. Autor v príspevku ponúkajú krátky historický exkurz vzniku kryptomien, nakoľko vznik prvej a v súčasnosti najdrahšej kryptomeny je zahalený tajomstvom. Autor analyzujú súčasný právny stav kryptomien a ich ... 
Radka Kačáková
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Právne následky porušenia medziárodného práva 
Práca sa zameriava na právne následky porušenia medzinárodného práva, medzi ktoré zaraďujeme zodpovednosť a sankcie. Analyzuje spôsoby priameho a nepriameho donútenia v medzinárodnom práve. Samostatne skúma jednotlivé inštitúty subsumované pod sankcie a zodpovednosť a tiež porovnáva systém individuálneho donútenia štátov ... 
JUDr. PhDr. PhD. Lilla Garayova
Paneuropska vysoka skola 
Vesmír, posledná hranica? - Uplatňovanie zákonov o ochrane údajov vo vesmíre 
Zákony o ochrane súkromia a údajov sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenili. Vysoko zosieťovaný a vzájomne prepojený svet, v ktorom dnes žijeme, bol v 90. rokoch minulého storočia iba zábleskom na obzore. Článok poskytne ucelený pohľad na súčasnú situáciu a analýzu vývojových trendov zlučiteľnosti politík ochrany ... 
Mgr. Sára Tarnociová
Právnická fakulta 
Zastúpenie maloletých 
Autorka rozoberie v predkladanom príspevku problematiku zastúpenia maloletých, poukáže na súčasnú právnu úprava a rovnako aj na problémy v aplikačnej praxi spojené s predmetným inštitútom. 
Sarah Minčíková
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela 
Snímanie osôb verejného záujmu 
V Slovenskej republike umožňuje právna úprava isté obmedzenie práva na súkromie. Obmedzenie práva na súkromie musí spĺňať niekoľko podmienok, aby nebolo považované za neoprávnené. Príspevok poukazuje na požadované podmienky tejto úpravy, v rámci ktorej výrazne vystupujú v kolízií právo na súkromie a právo na ... 
dr Krystyna Ziółkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
www.uwm.edu.pl 
Wpływ COVID-19 na utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy w Polsce 
Wystąpienie będzie dotyczyło aktualnych przepisów dotyczących zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie COVID-19 w Polsce. Ustawodawca stworzył nowe normy prawne, które mają na celu ochronę pracowników wykonujących pracę na rzecz pracodawcy. Przede wszystkie chodzi o przepisy dotyczące pracy zdalnej, wykonywania ... 
doc. JUDr. Mgr., PhD. Vojtech Vladár
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
Druhy prísah v klasickom kánonickom práve 
Inštitút prísahy bol do podoby, v ktorej sa historicky uplatňoval, respektíve stále uplatňuje vo viacerých súčasných právnych systémoch, tvorivo rozvinutý kánonistami pri praktickom aplikovaní tzv. rímsko-kánonického procesu. Z chronologického hľadiska bolo najdôležitejším obdobie vrcholného stredoveku, v ktorom bol ... 
Bc. Jakub Dzimko
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Nepoctivý zámer dlžníka ako predpoklad zrušenia oddlženia fyzickej osoby 
Inštitút oddlženia fyzickej osoby prešiel v roku 2017 zásadnou novelizáciou, ktorá úplne transformovala tento inštitút konkurzného práva. Príspevok sa zaoberá problematikou (ne)poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení ako aj možnosťou zrušenia oddlženia súdom na návrh veriteľa alebo prokurátora. Zároveň sa venuje aj ... 
Mgr. Zuzana Košťanská
UPJŠ, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva 
Kybernetická bezpečnosť v Slovenskej republike 
Autorka sa v práci venuje kybernetickému priestoru a kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. V práci rozoberá právnu úpravu, ktorá sa venuje danej problematike, pričom poukazuje na medzinárodnú právnu úpravu, na základe ktorej bola prijatá vnútroštátna právna úprava. Poukazuje na ľudské práva, do ktorých zasahuje ... 
Bc. Martin Francl
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
ZARUČENÁ KONVERZIA A JEJ PROBLÉMY 
Zaručená konverzia, ako pomerne nový právny inštitút v slovenskom právnom poriadku, je medzi občanmi, ale aj v právnej obci neznáma a nepreskúmaná oblasť. V rámci hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti je zaručená konverzia posunom vpred pre celú spoločnosť. Zaručená konverzia si v rámci svojho pôsobenia prešla ... 
JUDr. Martin Mihók
Právnická fakulta UMB, Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín 
Monitorovanie verejných priestorov v kontexte európskej a národnej legislatívy 
Trestný poriadok pripúšťa možnosť získať dôkaz v trestnom konaní aj z dôkazného prostriedku podľa osobitného zákona. Takým je aj zákon o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje monitorovanie kamerovým systémom. Kým zákon č. 122/2013 Z. z. priamo upravoval možnosť monitorovania kamerovým systémom a využitie takto ... 
JUDr. Júlia Floreková
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Problematika zastúpenia v obchodnom práve 
Predkladaný príspevok autorky sa venuje problematike zastúpenia v obchodnom práve. Okrem stručného úvodu skôr teoretického významu je príspevok zameraný na poukázanie možných spôsobov konania podnikateľa prostredníctvom tretích osôb. Predkladaný príspevok sa tak opiera o súčasnú právnu úpravu ... 
JUDr,. PhD. Katarína ŠEVCOVÁ
Právnická fakulta UMB 
Integrácia noriem civilného procesu, medzery v právnej úprave a uplatnenie analógie – čl.4 CSP 
Definícia medzery v zákone a jej rozpustenie odhaľuje veľa o právnom poriadku, zákonodarcovi, aplikovateľovi vo vzťahu k právu, právnických inštitúciách a ich práci. Plnosť právneho systému by nemala byť založená na úvahe, že nemá medzery, že obsahuje všetko; naopak, plnosť je ašpiráciou, ktorá zostáva na ... 
JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Právnická fakulta UMB 
Daňové trestné činy a účinná ľútosť 
Predmetom spracovania tohto príspevku sú daňové trestné činy upravené v právnom poriadku Slovenskej republiky. Daňové trestné činy sú zakotvené v piatej hlave osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorá upravuje trestné činy hospodárske. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové sú upravené v ... 
JUDr. Marta Hlaváčová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Výkon väzby osobitných kategórií obvinených 
Príspevok autorov pod názvom „Výkon väzby osobitných kategórií obvinených“ sa venuje problematike výkonu väzby osobitných kategórií obvinených, akými sú ženy, mladiství a cudzinci, prípadne osoby bez štátnej príslušnosti. V príspevku autori poukazujú na rozsah práv, ktorými vo výkone väzby tieto kategórie ... 
JUDr. Jozef Michalko
Okresný súd Banská Bystrica 
Výkon väzby osobitných kategórií obvinených 
Príspevok autorov pod názvom „Výkon väzby osobitných kategórií obvinených“ sa venuje problematike výkonu väzby osobitných kategórií obvinených, akými sú ženy, mladiství a cudzinci, prípadne osoby bez štátnej príslušnosti. V príspevku autori poukazujú na rozsah práv, ktorými vo výkone väzby tieto kategórie ... 
PhD Kamila Naumowicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, F aculty of Law and Administration 
Personal data protection during remote work - analysis of the guidelines of the Polish supervisory authority 
PhD Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska PhD Kamila Naumowicz University of Warmia and Mazury in Olsztyn Faculty of Law and Administration Personal data protection during remote work - analysis of the guidelines of the Polish supervisory authority How to proceed during remote work in order not to violate the provisions on data protection? ... 
Mgr. Michal Úradník
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Vybrané legislatívne zmeny v oblasti právnej úpravy dohľadu nad finančným trhom 
Esenciálnym cieľom vytvoreného systému dohľadu nad finančným trhom je zabezpečiť stabilitu a dôveru vo finančný trh ako celok. Pre zabezpečenie účinného výkonu dohľadu nad subjektmi finančného trhu je primárnou podmienkou aj normotvorná činnosť zákonodarcu, ktorá sa musí vyznačovať prehľadnosťou, právnou ... 
JUDr. PhD. Júlia Ondrová
Právnická fakulta UMB, Komenského 20 Banská Bystrica 974 01 
Princíp spravodlivosti a rýchlosti konania v rozhodovacej činnosti súdov 
Predkladaný vedecký článok sa svojim obsahom zameriava na predstavenie základných princípov súdnych konaní, medzi ktoré patria aj princíp spravodlivosti a rýchlosti konania. S prihliadnutím na aplikačnú prax je to však práve princíp rýchlosti konania, ktorý je často porušovaný a následne zo strany účastníkov konania ... 
doc. JUDr. PhD. Tibor Seman
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva 
https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ 
ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE ASPEKTY FIKTÍVNEHO ROZHODOVANIA V PRÁVNOM ŠTÁTE A FIKTÍVNE TRANSTERITORIÁLNE ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE AKTY 
Autor sa v príspevku venuje právnej povahe fiktívneho rozhodovania so zameraním na špecifikáciu fiktívnych administratívnoprávnych rozhodnutí. Skúma možnosť potenciálneho využitia fiktívneho rozhodovania v súvislosti s transteritoriálnymi aktmi s analytickým záverom o nemožnosti ich právneho zakotvenia, poukazujúc na právnu ... 
JUDr., DiS., LL.M. Jaroslav Buriánek
PEVŠ Bratislava 
Zásadní změny Občanského zákoníku ČR v důsledku potřeb praxe 
Článek se zabývá některými zásadními změnami vybraných institutů občanského zákoníku ČR, kdy se v důsledku praxe zjistilo, že původní dikce zákona nedostatečně reflektuje potřeby soudobé společnosti a praxe, což vyústilo v potřebu první novelizace. 
JUDr., PhD. Adrián Vaško
PrF UMB Banská Bystrica 
Medzinárodné zločiny a nadnárodné zločiny 
Príspevok bude zameraný na komparáciu medzinárodných zločinov a nadnárodných zločinov a ich súvisiacu charakteristiku. Zároveň sa zameria na rozdielny prístup medzinárodného spoločenstva k ich potieraniu. 
JUDr.PhD. Martin Píry
Právnická fakulta UMB 
Zelená infraštruktúra 
Článok sa zaoberá dôležitým verejným záujmom na budovaní a rozvoji zelenej infraštruktúry. V úvode predkladá základné súvislosti pojmu zelená infraštruktúra podľa skúseností z krajín ako je USA, Singapur, Honk-Kong a Veľká Británia. V druhej časti príspevku sa zameriava na možnosť implementácie tohto inštitútu do ... 
Mgr. Viera Jakušová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Zásada superficies solo non cedit z pohľadu neoprávnených a oprávnených stavieb na území Slovenskej republiky 
Príspevok definuje zásady ,,superficies solo cedit“ a ,,superficies solo non cedit“ vo vzťahu k stavbám. V príspevku sú skúmané mínusy oddeleného vlastníctva k stavbe a pozemku vo vzťahu k neoprávneným a oprávneným stavbám, ktoré stoja na cudzom pozemku. Taktiež príspevok predkladá v súvislosti so stavbami výhody a ... 
Prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
Uniwersytet Warmińsko Mqazurski w Olsztynie Filia w Elku 
xxx 
I Synod Diecezji Ełckiej (geneza – przebieg – znaczenie) 
Do znacznych osiągnięć diecezji ełckiej należy zaliczyć Pierwszy Synod Diecezji Ełckiej, który dał ramy prawne funkcjonowania diecezji, a przy tym połączył wybranych kapłanów oraz innych wiernych i był szczególną formę pomocy biskupowi w wypełnianiu jego zadań pasterskich. Artykuł przybliża genezę, przebieg oraz rezultaty ... 
Mgr. Ján Ivančík
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 
flaw.uniba.sk 
Epidémia ako vis maior? 
Pandémia koronavírusu COVID-19 zmenila prakticky celý svet, a to aj z dôvodu, že hoci boli v minulosti epidémie mimoriadne nebezpečnou, ale žiaľ, bežnou súčasťou reality, v dobe moderných technológií zažívame nebývalý zásah do bežného spôsobu života. Autor preto príspevok venuje zamysleniu, či možno epidémiu vnímať ... 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela