print

Účastníci

JUDr. Ph.D Martin Píry
Právnická fakulta UMB 
Legitimita rozhodnutí UVZ počas pandémie COVID-19 
Príspevok sa zameriava na problematiku rozhodovacích procesov Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR počas pandémie COVID -19 . Skúma právomoc, formálne otázky ako aj základnú podmienka aplikácie verejného záujmu ako nástroja na obmedzenie subjektívnych práv. 
JUDr. Iveta Miškolciova
Paneurópska vysoká škola, fakulta práva 
Európsky prokurátor 
V podmienkach právneho a demokratického štátu plní prokuratúra zásadné úlohy a jej postavenie na nadnárodnej úrovni bolo žiadúce a nespochybniteľné. Je preto logické, že dochádza k vytvoreniu inštitútu európskeho prokurátora a európskej prokuratúry, nakoľko v dôsledku europeizácie právnych predpisov je takáto ... 
Miroslava Klečková
Právnická fakulta UMB 
Prekračovanie zákonnosti vo vybraných filozofických naratívoch 
Príspevok sa sústreďuje na predstavenie a analýzu niektorých filozofických naratívov, ktoré reflektujú problematiku prekračovania zákonnosti. Zároveň nastoľuje otázky vo vzťahu k súčasným tendenciám teoretického diskurzu a výskumnej praxe týkajúcej sa uvedenej problematiky. 
Mgr. Jakub Dzimko
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Právne postavenie zabezpečeného veriteľa v oddlžení fyzickej osoby 
Inštitút oddlženia fyzickej osoby bol v roku 2017 zásadným spôsobom novelizovaný, pričom predmetná novela úplne transformovala tento inštitút insolvenčného práva. Príspevok sa zaoberá právnym postavením zabezpečeného veriteľa v procese oddlženia fyzickej osoby konkurzom, pričom analyzuje postavenie zabezpečeného veriteľa, ... 
JUDr. Marián Gešper
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES a problematika jednoosobných spoločnosti s ručením obmedzeným 
Problematika jednoosobových spoločností s r. o. je aktuálnou právnou otázkou, keďže spoločnosť s r. o. je najviac využívanou právnou formou obchodnej spoločnosti na Slovensku. Pre jednotlivca je možnosť založenia spoločnosti, v ktorej neručí za záväzky spoločnosti svojím súkromným majetkom, podstatne výhodnejšia. ... 
JUDr. Dominika Kováčová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta 
Vznik Hlučínska ako následok prijatia Versaillskej zmluvy 
Po prvej svetovej vojne sa na strane víťazov ocitol aj novovzniknutý štát – Československo. Výsledkom mierových rokovaní v Paríži bolo prijatie piatich mierových zmlúv, vrátane Versaillskej zmluvy, upravujúcej vzťahy s Nemeckom. Úpravou hraníc medzi Nemeckom a Československom (vo Versaillskej zmluve) sa k územiu ... 
Veronika Grešová
Právnická fakulta 
Právna istota v kontexte pandemickej neistoty 
Predkladaný príspevok sa zameriava na analýzu aktuálnych problémov súvisiacich s pandémiou COVID 19 a novoprijatou právnou úpravou ovplyvňujúcou pracovnoprávne vzťahy v kontexte jej dopadu na právnu istotu. Poukazuje na potrebu praktického napĺňania princípu právnej istoty, ktoré by mohlo napomôcť k zvyšovaniu dôvery ... 
Bc. Jarmila Michlíková
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Maloletí migranti bez sprievodu a ich zabezpečenie v Slovenskej republike 
Článok s názvom ,,Maloletí migranti bez sprievodu a ich zabezpečenie v Slovenskej republike“ sa venuje problematike maloletých migrantov na našom území. Cieľom je predovšetkým ozrejmiť definíciu maloletého cudzinca bez sprievodu, vstupný priebeh identifikácie maloletého a jeho umiestnenie do špecializovaného detského domova. ... 
Mgr. Bc. Katarína Jánošíková
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza inštitútov daňového práva procesného na území Slovenskej republiky na elimináciu daňových únikov 
Článok pojednáva o možných alternatívach postupu správcu dane s využitím prvku procesných inštitútov v zmysle daňovej kontroly, miestneho zisťovania, záznamovej povinnosti, vyhľadávacej činnosti odhaliť a eliminovať daňové úniky na území Slovenskej republiky. 
JUDr. Anna Kovaľová
UPJŠ - Právnická fakulta 
Porušenie práva na spravodlivý proces 
Príspevok je venovaný porušeniu práva na spravodlivý proces. V úvode príspevku autor poukazuje na pojem práva na spravodlivý proces. Tento v sebe zahŕňa čiastkové práva, ktorých porušením dochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces a tým vzniká stranám sporu dôvod na podanie riadneho opravného prostriedku - ... 
JUDr. Renáta Kasenčáková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Osobitné záruky obvineného v zmysle článkov 49 a 50 Ústavy Slovenskej republiky 
Normatívny obsah trestného práva ako aj jeho pôsobenie výrazne zasahuje do základných práv a slobôd a obmedzuje ich. Z toho dôvodu musí podliehať ústavným obmedzeniam a mantinelom. Príspevok sa venuje ústavnoprávnym limitom vo vzťahu k hmotnoprávnym a procesnoprávnym normám trestného práva. 
JUDr. Jozef Michalko
Okresný súd Banská Bystrica 
Možné východiská vplyvu elektronizácie trestného súdnictva na postavenie znalca v trestnom konaní 
Autor v tomto článku rozoberá možné východiská elektronizácie trestného súdnictva, ktoré by mohli aspoň čiastočne posilniť dôveru verejnosti vo výkone spravodlivého a nestranného súdnictva v Slovenskej republike. Článok sa zameriava na elektronizáciu trestného súdnictva vo vzťahu k znaleckému dokazovaniu . 
JUDr. Marta Hlaváčová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Peňažný trest - adekvátna alternatíva k trestu odňatia slobody? 
Medzi alternatívne tresty, ktoré sa vyznačujú najmä tým, že nedochádza k obmedzeniu osobnej slobody páchateľa trestného činu v penitenciárnom zariadení, zaraďujeme aj peňažný trest. Napriek ponechaniu páchateľa na slobode ostáva dôležité zachovanie základných funkcií trestu. Cieľom autora článku je zhodnotiť ... 
Bc. Jana Púčeková
UMB Právnická fakulta Banská Bystrica 
Právna regulácia darcovstva orgánov 
ABSTRAKT Týmto článkom by sme chceli poukázať na právnu otázku transplantácií orgánov a darcovstva orgánov, ktorý je celoplošným problémom týkajúci sa etických ako aj právnych aspektov transplantácii. Poukázali sme na históriu transplantácií vo svete a na Slovensku, charakteristiku typov transplantácií a kategórie darcov ... 
JUDr. PhDr. PhD. Lilla Garayova
Paneuropska vysoka skola - Ustav medzinarodneho a europskeho prava 
Tradičné právo domorodých národov v modernej právnej konštelácii 
Nepísané právne systémy nazývané tiež zvykové, ľudové alebo domorodé právo, nepatria iba do minulosti. V mnohých spoločnostiach sú súčasťou komplexnej právnej konštelácie. Spravujú také rozmanité oblasti, ako sú práva na pôdu, vodu a lesy, príbuzenstvo a dedičstvo, ale aj politické úrady. Tieto systémy prešli a ... 
Mgr. Michal Solárik
Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Kollárova 10, Trnava 
Uplatňovanie a ochrana práv odsúdených osôb v slovenskom väzenstve 
Článok sa zaoberá uplatňovaním priznaných práv odsúdeným v zmysle Zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z. ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody, pričom jeho hlavnú časť tvorí determinovanie uvedených práv ... 
JUDr. PhDr. PhD. Lilla Garayova
Paneuropska vysoka skola - Ustav medzinarodneho a europskeho prava 
Nový pohľad na ochranu osobných údajov prostredníctvom objektívu COVID-19 
Od prijatia GDPR Európa hrdo tvrdí, že má najsilnejšie právne predpisy na ochranu údajov na celom svete. Chaos vyvolaný COVID-19 sa však ukazuje ako záťažová skúška pre modernú správu štátu. Vírus odhalil nielen slabiny našej imunity, ale aj zlomové línie GDPR. 
JUDr. Filip Balla
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov oddlžením prostredníctvom konkurzu 
Oddlženie prostredníctvom konkurzu vyhláseného na majetok jedného z manželov predstavuje osobitný spôsob zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Cieľom príspevku je vymedzenie jeho osobitostí v porovnaní so zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyhlásením konkurzu v režime podľa 2. časti zákona č. ... 
JUDr. Mgr. Juraj Štorcel
Univerzita Komenského 
Princípy sporového procesu a nariadenie neodkladného opatrenia 
Autor sa v príspevku zameriava na analýzu vybraných princípov sporového procesu, ktoré sú upravené v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ich aplikáciou vo vzťahu k inštitútu neodkladného opatrenia. 
Mgr. Viera Jakušová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
PRIESTUPKY A SPRÁVNE DELIKTY PODĽA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 
Príspevok definuje pojmy kybernetická bezpečnosť a kybernetický priestor z hľadiska medzinárodného štandardu, ako aj z hľadiska právnej úpravy Slovenskej republiky upravenej v zákone č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V príspevku sú analyzované skutkové podstaty priestupkov a ... 
Mgr. Soňa Simić
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
Významná digitálna prítomnosť - Budúcnosť zdaňovania príjmov právnických osôb ? 
Autorka sa v príspevku venuje problematike daňovo-právnych aspektov stálej prevádzkarne s dôrazom na vybrané trendy v oblasti ponímania inštitútu stálej prevádzkarne reflektujúce proces digitalizácie. Po úvodnom objasnení vymedzenia pojmu stálej prevádzkarne v právnom poriadku Slovenskej republiky približuje medzinárodné a ... 
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Právnická fakulta UMB 
Zmena sídla stáleho rozhodcovského súdu s cieľom vyhnúť sa zastaveniu prebiehajúcich rozhodcovských konaní? 
Podľa intertemporálnych ustanovení uvedených v § 54c zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (k úpravám účinným od 01.01.2017) stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže po ... 
JUDr. Ing. Michaela Ševčíková
Pr.f. UMB Banská Bystrica 
Alternatívy v systéme trestných sankcií 
Problematika trestných sankcií patrí nepochybne k dôležitým otázkam trestnej politiky každého štátu, pretože práve hrozba trestami, ich ukladanie a výkon sú prostriedkami, prostredníctvom ktorých sa realizuje ochranná funkcia trestného práva. Odňatie slobody páchateľom trestných činov a ich umiestnenie do uzavretých ... 
JUDr., LL.M., Ph.D., M.A. Ján Králik
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Právnická fakulta, UMB Banská Bystrica 
Úloha orgánu dohľadu prevencie korupcie verejných funkcionárov: keď kontrolu vykonávajú tí, ktorí majú byť kontrolovaní 
Príspevok sa zaoberá úlohou orgánu dohľadu prevencie korupcie najvyšších verejných funkcionárov. Túto úlohu v SR vykonáva výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. V príspevku analyzujeme relevantné ustanovenia slovenskej právnej úpravy, najmä ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone ... 
JUDr. Peter Čopko
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Zásada prezumpcie neviny a uplatnenie pravidla in dubio pro reo pri rozhodovaní súdu 
Zásada prezumpcie neviny a z nej vyplývajúce pravidlá, vrátane pravidla in dubio pro reo, je v Slovenskej republike štandardne zaraďovaná medzi základné zásady trestného konania. Súčasne je považovaná aj za jeden zo základných pilierov úpravy trestného procesu v každom zo štátov, ktoré rešpektujú a dodržiavajú ... 
Bc. Barbora Hajduková
UMB PrF 
Oddlženie fyzickej osoby konkurzom 
Predkladaný článok sa venuje problematike oddlženia fyzickej osoby formou konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Príspevok sa zaoberá procesným postupom súdu, správcu, dlžníka a ďalších účastníkov konkurzného konania, a to od začatia konania, cez vyhlásenie konkurzu a samotný ... 
Bc. Matúš Janček
Prf UMB 
Budúcnosť dražieb na Slovensku 
Článok sa zameriava na samotnú problematiku dražieb na Slovensku. Pozornosť je venovaná hlavne nekalým praktikám subjektov pravidelne sa zúčastňujúcich na samotnom verejnom konaní a ich riešenia. Autor sa tiež venoval otázke COVID situácie vo sfére uskutočňovania dražieb. Autorom sú predkladané úvahy o možnostiach ... 
Mgr. Michal Sokol
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, interný doktorand 
Konceptuálne zmeny v právnej úprave likvidácie obchodných spoločností 
Predmetom predloženého príspevku sú najdôležitejšie konceptuálne zmeny likvidácie obchodných spoločností vykonaných recentnou novelou Obchodného zákonníka. Autor sa venuje vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie, zisťovaním majetku obchodnej spoločnosti, preddavkom na likvidáciu ako aj zmenám v dodatočnej likvidácii ... 
JUDr. Eva Balážová
Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Osobitosti výkonu trestu odňatia slobody mladistvých odsúdených 
Príspevok podáva komplexný pohľad na problematiku výkonu trestu odňatia slobody v spojení s mladistvými. V úvode sa stručne zaoberá špecifikami ukladania trestu odňatia slobody mladistvým. Nosná časť príspevku sa zameriava na realizáciu výkonu trestu odňatia mladistvých odsúdených, pričom sa venuje aj odlišnostiam, ktoré ... 
Bc. Veronika Kavecká
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Právo na život v oblasti medzinárodného práva 
Predkladaná práca sa zaoberá právom na život v medziach medzinárodnej právnej úpravy. Priblížením problematiky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva poukazuje na dôležitosť a nevyhnutnosť ochrany života. 
JUDr. Ivana Semanová
Univerzita Pavla Jozefa šafárika 
Limity zmluvnej voľnosti v súkromnom práve 
Limity zmluvnej voľnosti v súkromnom práve Zmluvná sloboda v súkromnom práve je vyjadrením autonómie vôle a zásadou „čo nie je zakázané je dovolené“. Táto zásada sa premieta v súkromnom práve v praxi ako veľká variabilita a voľnosť, ktorú uplatňujú zmluvné strany pri riešení rôznych situácií. V rámci zákonnom ... 
JUDr. Štefan Varholík
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta 
Know-how v kontexte Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) 
Subjekty pôsobiace v oblasti výskumu a inovácií sú v dôsledku globalizácie a neustáleho zdokonaľovania informačných a komunikačných technológií vystavené novým hrozbám neoprávneného získavania, využívania a sprístupňovania know-how. Cieľom príspevku je vymedzenie základného rámca mechanizmu ochrany know-how ... 
prof. JUDr. Mgr., PhD. Vojtech Vladár
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
Dôležitosť dekretálie Ut fame pápeža Inocenta III. pre rozvoj trestného práva 
Aj v právnom odvetví sa môže stať, že výrok istej autority ovplyvní ďalekosiahlym spôsobom jeho ďalší vývoj bez ohľadu na pôvodný zámer jeho autora. Uvedené sa ideálne hodí na konštatovanie pápeža prelomu 12. a 13. storočia, Inocenta III., ktorý nepriamo apeloval na verejné autority slovami publicae utilitatis intersit, ... 
Bc. Radka Kačáková
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Postavenie Bezpečnostnej rady v systéme hlavných orgánov Organizácie Spojených národov. 
Práca kriticky hodnotí súčasné postavenie Bezpečnostnej rady OSN ako výkonného orgánu OSN. Za pomoci prípadových štúdií je zámerom práce tiež vyhodnotiť jej doterajšiu prax a pomenovať konkrétne nedostatky v jej fungovaní. 
Mgr. Vladimír Sedliak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
Konkurencia inštitútu vydržania a dobromyseľného nadobudnutia vlastníckeho práva 
V príspevku sa zaoberáme dvomi rôznymi spôsobmi nadobudnutia vlastníckeho práva, a to nadobudnutie vlastníckeho práva prostredníctvom vydržania a dobromyseľným nadobudnutím vlastníckeho práva od nevlastníka. Tieto dva spôsoby v príspevku bližšie analyzujeme a skúmame ich vzájomný prienik a odlišnosť. 
JUDr. Ing. Iveta Salugová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 
Význam dokazovania v občianskom súdnom konaní v Slovenskej republike 
Cieľom príspevku je poukázať na problematiku dokazovania v občianskom súdnom konaní na Slovensku. 
JUDr. PhD. Ľubica Masárová
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Vplyv judikatúry Súdneho dvora EÚ na právnu úpravu dokazovania v Daňovom poriadku 
Právna úprava dokazovania v oblasti správy daní je obsiahnutá v Daňovom poriadku. Autorka v príspevku poukazuje na vplyv judikatúry SD EÚ na aplikáciu a interpretáciu príslušných ustanovení tohto zákona. 
JUDr., LL.M., PhD. Andrea Slezáková
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného práva 
Aktívne legitimovaný subjekt na podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o spotrebiteľských úveroch v konaní vo veciach dohľadu 
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska predstavuje individuálny správny akt, ktorý je výsledkom aplikácie práva v konaní vo veciach dohľadu, v osobitnom správnoprocesnom konaní bez subsidiárnej aplikácie Správneho poriadku. Vzhľadom na absenciu výslovnej právnej úpravy oprávnenia spoločníka dohliadaného subjektu ... 
JUDr. Kristína Malá Piovarčíová
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Pár poznámok k zamýšľaným legislatívnym zmenám Zákona o rodine 
Príspevok sa venuje zamýšľaným legislatívnym zmenám Zákona o rodine, ktoré si dávajú za cieľ posilniť vnímanie dieťaťa ako subjektu a nie objektu právnych vzťahov, zakotviť inštitút rodinného plánu a detského advokáta ex offo, zdokonaliť striedavú starostlivosť, zaviesť koncept tzv. konfliktu lojality a odcudzujúceho ... 
Mgr. Ivan Vaňa
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
Poľský záloh a jeho vplyv na vývoj územia Spiša 
Výbojný a cieľavedomý kráľ Žigmund Luxemburský viedol počas svojho panovania mnoho vojen, ktoré však nesmierne zaťažili kráľovskú pokladnicu. Na úspešné pokračovanie v jeho expanzných snahách využil 37 000 kôp českých strieborných grošov požičaných od poľského kráľa, ktorí si splnenie záväzku podmienil zálohom ... 
Bc. Kristína Závodná
PrF UMB - Právnická  fakulta Univerzity Mateja Bela 
Pracovnoprávne vzťahy v katolíckej cirkvi 
ZÁVODNÁ Kristína, PETRÍKOVÁ Lucia Abstrakt Príspevok sa zameriava najmä na vývoj pracovnoprávnych vzťahov v katolíckej cirkvi, je prínosom pri skúmaní vzniku pracovnoprávnych vzťahov v danej cirkvi, taktiež bližšie analyzuje konkrétne vzťahy medzi zamestnancami a zaoberá sa rozoberaním týchto vzťahov s ohľadom na ... 
PaedDr. Bc. Linda Ďurinová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
ŠPECIFIKÁ OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi prehľad v špecifikách právnických osôb a právnom poriadku Slovenskej republiky. V článku sa venujeme obchodným spoločnostiam, ktoré sú rozdelené na osobné a kapitálové. Uvedené členenie je v praxi najpoužívanejšie. Venujeme sa verejnej a komanditnej obchodnej spoločnosti, ktoré ... 
JUDr. Peter Benkovský
Právnická fakulta UMB 
Práva a povinnosti daňových subjektov v období pandémie COVID-19 vo vzťahu k dani z príjmu 
Rok 2020 je a aj navždy bude spojený so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vzniknutá situácia je pre všetkých nová a jedinečná. Nasledujúci príspevok sa venuje právam a povinnostiam daňových subjektov vo vzťahu k dani z príjmu, ktoré bolo potrebné z dôvodu vzniknutej pandemickej situácie upraviť. 
JUDr. Peter Gabrik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
Inštitút vydržania vlastníctva nehnuteľností po novom 
Inštitút vydržania je zakotvený v právnom poriadku, s prestávkami a zmenami, z dôvodu jeho užitočnosti pri napráve nedostatkov v evidencii vlastníctva nehnuteľností. Hmotnoprávne je inštitút zakotvený v § 134 Občianskeho zákonníka. Na faktické zohľadnenie vydržania v evidencii katastra je však potrebný aj istý ... 
Doc. JUDr. PhDr. PhD. Martin Skaloš
Právnická fakulta UMB, katedra dejín štátu a práva 
Inštitút amnestie a jeho uplatňovanie na Slovensku v historickom a právnom kontexte 
Cieľom príspevku je poukázať na vývoj právnej úpravy inštitútu amnestie a jeho uplatňovanie na území Slovenska. 
Tim Alexander Kreutzmann
PhD-Student at Faculty of Law, Matej Bel University in Banská Bystrica 
Cezhraničné investície na trhoch EÚ s kryptoaktívami: právne aspekty 
Príspevok zhodnotí právne aspekty cezhraničných investícií EÚ do kryptomien, ktoré nie sú finančnými nástrojmi. Pozornosť sa zameriava na nedávny návrh Európskej komisie na nariadenie o trhoch s kryptomenami. 
JUDr, DiS., LL.M Jaroslav Buriánek
PEVŠ 
PRAKTICKÁ ÚSKALÍ INSTITUTU SMLUVNÍ POKUTY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ČESKÉ REPUBLIKY PO REKODIFIKACI 
Článek se zabývá základními praktickými otázkami správného nastavení a uplatnění smluvní pokuty v závazkových vztazích. Upozorňuje na změny v dané právní oblasti a zohledňuje i otázku možnosti moderace výše smluvní pokuty soudem v okamžiku, kdy tato je shledána nepřiměřeně vysokou. 
JUDr., PhD. Dominik Šoltys
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická Fakulta UPJŠ v Košiciach 
Anarchofeminizmus o práve: počiatok, súčasnosť, budúcnosť 
Predložený príspevok sa zaoberá prístupom anarchistického feminizmu k právu ako regulátor spoločenských vzťahov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na kritický a odmietavý prístup anarchofeministických autoriek k právnej regulácii postavenia žien ako jedného z hlavných zdrojov rodovo podmieneného útlaku. Príspevok v ... 
Mgr. Silvia Ondrejková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica 
Ženy a kriminalita 
Článok skúma charakteristiku ženských páchateliek, a to z hľadiska špecifikácie ich osobností, ale aj v rámci druhu kriminality, pričom sa zameriava na faktory, ktoré ovplyvňujú ich kriminálne správanie. Predmetom skúmania je predovšetkým preskúmavanie osobnosti žien a príčin ich správania sa, ktoré sú pre každú ženu ... 
Mgr. Sandra Meňhartová
Univerzita Komenského v Bratislave 
Obligatórne zastúpenie v civilnom procese v kontexte slovenskej a rakúskej právnej úpravy. 
Obligatórne zastúpenie sporovej strany v civilnom procese predstavuje osobitnú procesnú podmienku na strane strán sporu. Súd musí splnenie tejto procesnej podmienky vyžadovať vždy. V prípade, že procesná podmienka obligatórneho zastúpenia splnená nebude považuje súd túto vadu za odstrániteľnú. Civilný sporový poriadok a ... 
doc. JUDr. PhD. Boris Balog
Fakulta práva Paneurópska vysoká škola 
Núdzový stav – základná komparatistika 
Predložený príspevok skúma núdzový stav, jeho charakter, význam a využitie v demokratickom a právnom štáte. Zameriava sa na základné parametre núdzového stavu, a to najmä formálne a vecné podmienky jeho vyhlásenia, trvanie núdzového stavu a jeho limity. Príspevok hodnotí núdzový stav a jeho základné parametre aj z ... 
JUDr. Marica Pirošíková
Právnická fakulta UMB 
OBNOVA KONANIA PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZÁKLADE ROZSUDKU EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA 
V príspevku sa autorka venuje rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky z hľadiska medzinárodnej kontroly vykonávanej Radou Európy. Analyzuje relevantnú právnu úpravu a prax pokiaľ ide o obnovu konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky na základe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, a to ... 
JUDr, PhD. Adrián Vaško
Právnická fakulta UMB 
KRIMINÁLNO-POLICAJNÉ POZNANIE V DOKAZOVANÍ 
Autori vo svojom vystúpení charakterizujú potrebu procesov spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovania – realizácie kriminálno-policajného poznania pre dokazovanie v trestnom konaní. Osobitne v tomto smere zvýrazňujú význam koordinácie kompetentných policajno-bezpečnostných orgánov pri zabezpečovaní ... 
Mgr. Martin Francl
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
AUTORIZÁCIA DOKUMENTOV PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE 
Autorizácia dokumentov je v súčasnosti pomerne často využívaný právny inštitút, ktorý slúži na prejavovanie vôle v elektronickom prostredí, a ktorý tiež zefektívňuje a zrýchľuje právne konania tým, že umožňuje ich presun do elektronického prostredia so zachovaním požadovaných právnych náležitostí. Obsah príspevku ... 
Mgr. et Mgr. Daniela Galatova
Paneurópska vysoká škola práva 
Ochrana osobných údajov po rozsudku Schrems II 
Článok sa venuje spracúvaniu osobných údajov mimo územia EÚ a EEAA. Prenos osobných údajov je v dobe čoraz zvyšujúcej sa digitalizácie na dennom poriadku. Právna úprava Európskej únie doposiaľ umožňovala prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických na základe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z ... 
JUDr. Karin Vrtíková
Právnicka fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Otroctvo ako predchodca obchodovania s ľuďmi 
Otroctvo nemožno považovať za novodobý fenomén, ale za koncept s neskutočne dlhou a zložitou históriou. Tento fenomén je dokonca starší než peniaze či právo. V dnešnej dobe sa problematika moderného otroctva stáva čoraz diskutovanejšou, a to nie len v odborných kruhoch. Tento citlivý problém (ne)dodržiavania ľudských práv ... 
Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.
Vysoká škola Danubius 
ZODPOVEDNOSŤ LETECKÝCH DOPRAVCOV A PRÁVA CESTUJÚCICH 
Rôzne právne rámce a ideológie ovplyvnili rozvoj viacúrovňovej regulácie civilného letectva vzhľadom na ochranu spotrebiteľa a režimov obmedzenej zodpovednosti. Takýto vývoj sa odráža v pokroku na medzinárodnej úrovni po tom, čo medzinárodná organizácia pre civilné letectvo prijala základné zásady ochrany cestujúcich v ... 
JUDr, PhD. Adrián Vaško
Právnická fakulta UMB 
KOORDINÁCIA A KONTROLA SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
Príspevok prináša základné informácie o potrebe koordinácie spravodajských služieb v záujme dosahovania synergického efektu pri zabezpečovaní plnenia ich zákonom stanovených úloh. Ďalej prináša charakteristiku koordinačných orgánov v oblasti spravodajských služieb Slovenskej republiky. Osobitná pozornosť je venovaná ... 
Mgr. Natália Antušová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Unilaterálny prístup členských štátov Únie k dani z digitálnych služieb 
Článok sa zaoberá vnútroštátnymi reguláciami dani z digitálnych služieb, ich vzájomným porovnaním, ako aj súladom týchto regulácií s multilaterálnymi návrhmi Európskej únie. Pozornosť sa tiež sústreďuje na zhodnotenie efektivity unilaterálneho prístupu členských štátov. 
JUDr. LL.M. Filip Korček
Katedra trestného práva a kriminológie PF TU v Trnave 
Trest a jeho účel v Trestnom zákone 
Príspevok sa zaoberá problematikou trestu- rozoberá pojem trest z medziodborového pohľadu, tak z pohľadu trestnoprávneho ako aj psychologického. Zaoberá sa taktiež účelom trestu a to s ohľadom na jeho vymedzenie v Trestnom zákone a rozobratie jednotlivých funkcií trestu za pomoci judikatúry súdov 
Martin Mičkal
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
Fakultativní znaky subjektivní stránky trestního činu 
Článek se věnuje fakultativním znakům subjektivní stránky trestného činu, kterými jsou motiv (pohnutka), cíl (účel), záměr a specifický úmysl. Zejména se článek zaměřuje na rozlišení pojmů pohnutka a specifický úmysl. Toto rozlišování má význam při posuzování toho, zda jsou naplněny všechny znaky příslušné ... 
JUDr. Tomáš Grygar
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
K ústavnímu požadavku zákonného podkladu vyvlastnění 
Příspěvek se věnuje otázce ústavního požadavku zákonného podkladu vyvlastnění. V prvé řadě je věnován prostor vymezení obsahu této ústavní podmínky vyvlastnění. Současně je zodpovězeno, zda může dojít k vyvlastnění pouze správním rozhodnutím vydaným na podkladu zákona, nebo i zákona samotným. Následně je ... 
Lubomir Kováčik
WebCreators. 
webcreators.sk 
Článok 
abstrakt 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela