print

Účastníci

JUDr., PhD. Jozef Beňo
Právnická fakulta UMB 
Rada OSN pre ľudské práva, jej aktuálna činnosť. 
Autor v príspevku analyzuje aktuálny stav tejto inštitúcie a jej činnosť pri ochrane ľudských práv. 
PhDr. Roman Hradecký
riaditeľ Stredoslovenského múzea Banská Bystrica 
Postavenie občanov bez náboženského vyznania v Slovenskej republike – deklarácie a realita. 
Cieľompríspevku je analýza postavenia občanov bez náboženského vyznania v podmienkach Slovenskejrepubliky a porovnanie práv týchto občanov deklarovaných v právnych predpisoch s realitou. 
Mgr. Ivana Pacalajová
Poradna pro Občanství/Občanská a lidská práva 
Analýza vybraných problémov práva na rešpektovanie rodinného života v Českej republike 
Príspevok sa zaoberá ochranou ľudských práv v Českej republike. Podrobnejšie sa venuje porušeniu práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Analyzuje vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sťažovateľmi boli občania Českej republiky a ... 
JUDr., PhD. Nadežda VACULÍKOVÁ
Akadémia PZ 
dodám dodatočne 
Príspevok sa zaoberá problematikou nových ľudských práv s aspektom na ľudskú dôstojnosť. 
JUDr. PhDr., PhD. Martin Skaloš
Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica 
Právo na životné prostredie versus sloboda náboženského vyznania 
Cieľom príspevku je analýza vzťahu práva na životné prostredie a prejavu slobody náboženského vyznania. Zároveň príspevok poukazuje na postup orgánov verejnej moci pri uplatňovaní práv občanov vo vzťahu k niektorým štátom registrovaným cirkvám. 
PhDr. Mgr., MBA Petr Maule
Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská 
40 let vzniku Charty 77 a její význam v 21. století 
Dodržování politických a občanských práv bylo jedním z hlavních motivů vzniku Charty 77. Právě letos v roce čtyřicátého výročí vzniku Charty je důvod k zamyšlení, zdali původní myšlenky chartistů byly po roce 1989 naplněny, jakým způsobem jsme se vyrovnali s činy antichartistů a zejména, jestli jsou tyto věci ... 
Jozef Furťo
Paneurópska vysoká škola práva 
Štát ako ochranca a zároveň porušovateľ ľudských práv a slobôd II. 
Štát je a mal by byť jedinou inštitúciou či subjektom zabezpečujúcim na danom, území, t. j. štátu garantovať dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd s cieľom dodržania a udržiavania ústavného zriadenia, verejného poriadku a funkčnosti spoločnosti. Nástroje a spôsoby, ktoré sú štátom využívané na ... 
Mgr. Dominika Šimúnová
Pravnicka fakulta Univerzity Komenskeho Bratislava, externa Doktorandka na katedre Ustavneho prava 
Dimenzia ľudských práv v utečeneckej kríze 
Autorka sa v článku zaoberá rovinou ľudských práv v utečeneckej kríze. Snaží sa analyzovať súčasnú situáciu. Kladie si otázky aký vplyv má politika a ekonomika na úroveň ľudských práv . Kde sú hranice práv iných? 
Mgr., PhD. Anton Martvoň
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v postavení verejnoprávnej inštitúcie na úseku ochrany ľudských práv 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom na základe medzinárodnej dohody, ktorá má špecifické, no dôležité postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky. Vykonáva kontrolu a dohľad nad dodržiavaním ľudských práv a nad dodržiavaním zásady rovnakého ... 
Mgr. Katarína Bavlšíková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Právne postavenie národnostných menšín na Slovensku v rokoch 1939-1944 
V rokoch 1939-1944 tvorili národnostné menšiny na Slovensku len približne 15 % obyvateľstva. Dôvodom tohto stavu bola nová národnostná politika. Ústavný zákon č.185/1939 Sl. z. zaviedol pojem národnostná skupina prevzatý z Nemecka a princíp reciprocity, ktorý predstavoval výrazné obmedzenie v priznávaní menšinových práv. ... 
JUDr., PhD. Zuzana Macková
Právnická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
Realizácia sociálnych práv ako základ ľudsky dôstojného života 
Druhá dekáda 21. storočia nielen v slovenskom priestore, ale aj v európskom (ba dokonca v celosvetovom) opätovne otvára otázku rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Vzhľadom na vývoj v Slovenskej republike po roku 1989 autorka sa zameriava na problematiku realizácie sociálnych práv (ako napr. práva na primerané ... 
JUDr. Eva Vranková, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra teórie práva a sociálnych vied 
Doplním neskôr. 
Doplním neskôr. 
Prof. dr Ljubica Đorđević
Faculty of European Legal and Political Studies (Novi Sad, Serbia) 
www.fepps.edu.rs 
POLITICIZATION OF NATIONAL MINORITY RIGHTS: DISPUTES OVER MINORITY LANGUAGE RIGHTS IN THE WESTERN BALKAN STATES 
Please find attached. 
Doktor Dawid Daniluk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
Realization of constitutional principles of electoral law in the elections to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in the light of the Universal Declaration of Human Rights 
According to the Art. 21 para. 3 of the Universal Declaration of Human Rights “The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”. The ... 
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 
Vývoj sociálnych a hospodárskych práv na Slovensku po roku 1918 
abstrakt 
PhD in Law Piotr Szymaniec
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Walbrzych 
Freedom of religion or belief. Past and presence 
The conference paper will present the development of the freedom of religion or belief from the early seventeenth century till nowadays. Its aim is to diagnose the contemporary threats to this freedom. The research was financed from the sources of the National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki) according to the decision No. ... 
Mgr.,Mgr., PhD., LL.M. Andrea Kluknavská
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Sociálne práva v Československu v 50. a 60. rokoch minulého storočia 
Sociálne práva predstavujú v súčasnej európskej modernej spoločnosti vymoženosti, ktoré sa stali samozrejmosťou. Sociálne práva však ešte v nedávnej minulosti nemali pevné miesto v spoločnosti a štát ich ako služby neposkytoval v podobe ako ich zaisťuje dnes. Práve predkladaný príspevok poskytuje krátky exkurz do 50. a 60. ... 
Mgr. PhD. Zuzana Mičková
Právnická fakulta UMB 
Obmedzovanie náboženskej slobody v časoch protireformácie a rekatolizácie 
Pre obdobie od začiatku 16. storočia až do polovice 18. storočia sú príznačné turbulentné zmeny konfesionálnych pomerov, keď štátom riadené konfesionálne zmeny boli prerušované protihabsburskými povstaniami. Následkom týchto udalostí bola často obmedzovaná náboženská sloboda nielen protestantov, ale i katolíkov. ... 
Phd Marcin Dąbrowski
Katedra Prawa KOnstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
The destruction of the aircraft designated as a renegade in the light of Polish legal standards. 
The article describes Polish legal provisions and jurisdictions of the Tribunal Court that deal with the possibility of shooting down a plane that is marked as a renegade. The term “renegade” means that a plane can be used as a method of a terroristic attack. 
JUDr. Katarína Blšáková
Pránnicka fakulta UMB 
Vplyv článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na problematiku azylu 
Článok sa zaoberá problematikou azylu z pohľadu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd , ktorý napriek tomu, že priamo neobsahuje právo na azyl, výkladom článku 3 zabezpečuje jeho ochranu. 
dr Lesław Krzyżak
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego 
The right to life over the centuries (Prawo do życia na przestrzeni wieków) 
Życie jest wartością ponadczasową. Każdy człowiek ma prawo do życia, które rozpoczyna się od poczęcia i trwa do naturalnej śmierci. W świetle tego prawa naturalnego nikomu nie wolno odbierać sobie życia ani zadać śmierć drugiej osobie. Na przestrzeni historii, gwarantowane od Boga prawo do życia przyznawane było przez państwowe ... 
mgr Grzegorz Ćwikliński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
The right to marriage also in penal institutions. Complaints of Jeremowicz and Frasik brought to the European Court of Human Rights in Strasbourg against Poland. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał 5 stycznia 2009 roku wyroki w dwóch sprawach: Jaremowicz przeciwko Polsce (skarga nr 24023/03) oraz Frasik przeciwko Polsce (skarga nr 22933/02). Uznał, że odmowa zawarcia małżeństwa w zakładzie karnym stanowiła w niniejszych sprawach naruszenie art. 12 Europejskiej Konwencji Praw ... 
JUDr. Stanislav Pavol
externý doktorand Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 
Sekulárny humanizmus v kontexte základných práv a slobôd (historicko-právny pohľad) 
Cieľom príspevku je poukázať na sekulárny štát, ktorý zabezpečuje (a dodržiava) ústavou zaručenú slobodu náboženstva a slobodu byť bez náboženstva, ako aj slobodu oponovať obom týmto svetonázorom. Ústredným pojmom príspevku je sekularizmus. Proces sekularizácie je príčinne spätý s rozvojom novovekej spoločnosti, s ... 
Magister Anna Kledyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Przesłanki tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
W prezentacji przedstawione zostaną cele i przesłanki stosowania i przedłużania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania obowiązujące w polskim prawie karnym. Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym, niewątpliwie pozostaje najdotkliwszą formą zabezpieczenia prawidłowego toku ... 
Student Filip Jabłoński
UWM w Olsztynie 
Prawa nasciturusa w kontekście prawa polskiego i kanonicznego 
Opracowania przedstawia szereg podstawowych praw jakie przysługują nasciturusowi( dziecku poczętemu a nienarodzonemu). Analiza dokonana zostaje z perspektywy prawa polskiego i kanonicznego. Wskazane zostają podobieństwa i różnice w przedmiotowym zakresie. W ramach końcowej konkluzji dokonana zostaje ocena obowiązujących przepisów ... 
JUDr. Miroslava Novodomcová
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
www.snslp.sk 
NÁRODNÉ INŠTITÚCIE PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A ICH POSTAVENIE V SYSTÉME OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV 
Doc., JUDr., PhD. Vieroslav Júda
Právnická fakulta UMB, Katedra teórie štátu a práva 
právo na súkromie v judikatúre súdov 
Autor sa v článku analyzuje rozsah a obsah práva na súkromie z pohľadu právnej teórie a aplikačnej praxe. 
Mgr. Marian Mesároš
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
www.snslp.sk 
..... 
....... 
student Filip Jabłoński
UWM w Olsztynie 
Prawa nasciturusa w świetle prawa polskiego i kanonicznego 
Opracowanie przedstawia podstawowe prawa jakie przysługują nasciturusowi ( dziecku poczętemu a nienarodzonemu). Dokonana zostaje analiza przepisów prawa polskiego jak i kanonicznego. Przedstawione zostają podobieństwa i różnice w przedmiotowym zakresie. W ramach końcowej konkluzji dokonana zostaje analiza obecnych regulacji ... 
Magister Adrianna Tymieniecka- Cichoń
UWM w Olsztynie 
Prawa człowieka w świetle więziennej rzeczywistości 
Opracowanie przedstawia podstawowe prawa jakie przysługują osobom osadzony, wynikające z prawa polskiego jak również z regulacji międzynarodowych. Przedstawiona zostaje charakterystyka podstawowych praw jakie przysługują osobom osadzonym. Dokonana zostaje ocena respektowania przedmiotowych praw . W ramach końcowej konkluzji wskazane ... 
JUDr., PhD. Jana Muranska
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 
Určenie rodičovstva a prirodzené právo dieťaťa poznať svoj pôvod 
Rodičovstvo predstavuje kľúčový statusový pomer, ktorý má význam nie len pre rodinu a rodinný život vôbec, ale aj pre celý právny poriadok. Širší rámec problematiky rodičovstva poskytuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Predovšetkým v dôsledku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské ... 
Doc., JUDr., PhD. Daniela Gandžalová
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 
Závet – Návrat k tradíciám dedičského práva – vybrané otázky 
V predkladanom príspevku sa autorka pokúsila upriamiť pozornosť na jeden z možných dedičských titulov a to závet, s poukazom najmä na trendy posilnenia postavenia, posilnenia vôle a zmluvnej voľnosti poručiteľa ohľadom svojho majetku pre prípad smrti vo svetle prebiehajúcich rekodifikačných prác pri príprave nového ... 
doc. JUDr. Mgr. PhD. Andrea Olšovská
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
Právo na prácu versus robotizácia spoločnosti (ľudská bytosť versus robot) 
Súčasnosť kladie na odvetvie pracovného práva nové požiadavky. Jednou z nich je reakcia pracovnoprávnych noriem alebo širšie aj sociálneho systému na masívny rozvoj nových technológií, robotizáciu a možnú hrozbu "nepotrebnosti" alebo "vytláčania" ľudskej pracovnej sily. Autorky sa v predloženej štúdii zamýšľajú nad ... 
doc. JUDr. PhD. Miriam Laclavíková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva 
Právo na prácu versus robotizácia spoločnosti (ľudská bytosť versus robot) 
Súčasnosť kladie na odvetvie pracovného práva nové požiadavky. Jednou z nich je reakcia pracovnoprávnych noriem alebo širšie aj sociálneho systému na masívny rozvoj nových technológií, robotizáciu a možnú hrozbu "nepotrebnosti" alebo "vytláčania" ľudskej pracovnej sily. Autorky sa v predloženej štúdii zamýšľajú nad ... 
Mgr. Ph.D. Olga Rosenkranzová
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
bez příspěvku 
bez příspěvku 
JUDr. PhD. Daniel Paľko
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Aktívna ochrana základných občianskych práv v podmienkach Slovenskej republiky 
Autor sa v príspevku zaoberá problematikou ochrany občianskych práv, ktoré deklaruje samotná Ústava SR. 
doc. JUDr. PhD. Branislav Fridrich
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Ochrana ľudských práv druhej generácie v európskom priestore 
Príspevok sa dotýka druhej generácie ľudských práv, ktoré tvoria hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Tieto práva sa týkajú rovnakých podmienok a rovnakého zaobchádzania a súvisia s realizáciou ekonomických a sociálnych úloh štátu. Štáty ich začali uznávať po prvej svetovej vojne a na rozdiel od prvej generácie ... 
Prof. / Assist. Prof. Budislav / Andrea Vukas jr. / Roknic Bezanic
Faculty of Law, University of Rijeka / Faculty of Philosophy, University of Rijeka 
Historical and legal analysis of Provisions on Human Rights Protection in Constructing the Yugoslav-Italian Relations 1947. – 1975. 
Doc. Yana Trynova
Criminal law department of European University, Ukraine 
PHYSICIAN ASSISTED SUICIDE IN UKRAINE: DE LEGE FERENDA POSITION 
In theses presented definitions and perspectives of legal maintenance of one of the four forms of deprivation of life on request: physician assisted suicide. Legal support provided by the example of the draft law "On ensuring the human right to dignified death" written by the authors. Keywords: physician assisted suicide, murder, euthanasia. 
PhD Pawel Polaczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Faculty of Law and Administration 
Religious symbols and their protection in the context of freedom of conscience and religion 
Religious symbols and their protection in the context of freedom of conscience and religion 
Ph. D. Aleksander Bauknecht
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
http://wpia.uwm.edu.pl 
Reception of the German Fundamental Rights in the Polish Constitution of 1997 
After the turn 1989 in the Polish Republic, it became obvious that the Constitution of 1952 became obsolete. It has started a discussion on a new basic law. At the beginning it was the so-called Small Constitution of 1992 which was an appropriate legal act to the needs of the country that was undergoing rapid transformation. Further legislative ... 
dr Małgorzata Augustyniak
Warmia and Mazury University in Olsztyn 
Human Rights from Historical and Philosophical Perspective (the outline part two) 
The human freedoms and rights do not belong to the category that can be included in a simple formula. It should be noted that they are of relative character because of the nature, purpose and values which they protect (axiological and teleological aspects). They function in scientific, normative and popular discourse. There is no doubt that they ... 
dr Edyta Sokalska
Warmia and Mazury University in Olsztyn, Poland 
Human Rights from Historical and Philisophical Perspective 
The human freedoms and rights do not belong to the category that can be included in a simple formula. It should be noted that they are of relative character because of the nature, purpose and values which they protect (axiological and teleological aspects). They function in scientific, normative and popular discourse. There is no doubt that they ... 
JUDr. Milan Janíček
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zbor, úrad kriminálnej polície 
Bez príspevku 
Bez abstraktu 
JUDr. Juraj Matiaško
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru 
Bez príspevku 
bez abstraktu 
doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA Tomáš Gábriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 
Ľudské práva v čase vojny : „vojnová ústava“ v právnych dejinách Slovenska 
Vojny a výnimočné stavy spúšťajú osobitné mechanizmy riadenia štátu („vojnová ústava“) a zároveň prinášajú suspendovanie alebo aspoň obmedzovanie ľudských práv. Autor v príspevku priblíži ľudskoprávnu časť „vojnovej ústavy“ z čias 1. svetovej vojny a z obdobia pred, počas a tesne po skončení 2. svetovej ... 
Doc., Ing., CSc. Pavol Hrivík
Katedra politológie Trenčianskej univerzity AD 
O VYBRANÝCH ASPEKTOCH ĽUDSKO-PRÁVNEJ AGENDY EÚ 
Príspevok sa zaoberá otázkou začlenenia problematiky ľudských práv do Európskych spoločenstiev a Európskej únie, vymedzením a vývojovou premenou agendy ľudských práv v EÚ, súvzťažnosťou ľudských práv a demokracie v Únii, prierezovým charakterom ľudsko-právnej agendy a príčinou jej deformácie. Ďalej sa v článku ... 
mgr lic. Marek Paszkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji) 
--- 
Prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego 
W oparciu o kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II scharakteryzowane zostaną prawa wiernych, zwłaszcza świeckich, na różnych obszarach działalności kościelnej, m.in. nauczania, duszpasterstwa, sądownictwa kościelnego 
Mgr. Lukáš Mareček
Právnická fakulta UPJŠ v KE; Ústav európskeho práva a medzinárodného práva 
Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu: príspevok k ochrane ľudských práv? 
Príspevok sa zameriava na prínos medzinárodného trestného súdnictva, osobitne Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu. Poukazuje na kontroverzie spojené s jeho jurisdikciou, poukazujúc na jej výkon eventuálne porušujúci práva obžalovaných, ako aj spôsob ktorým sa s nimi vysporiadal. Autor v príspevku poukazuje aj na ... 
JUDr., PhD. Zlatica Poláček Tureková
Právnická fakulta UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica 
Právo na odpor v historických súvislostiach a jej význam v právnom poriadku SR. 
Právo na odpor proti tomu, kto zneužíva moc je veľmi staré a jeho história siaha až do obdobia starovekého Grécka. Predkladaný článok je venovaný pochopenie práva na odpor od staroveku, cez raný novovek až po jej význam v právnom poriadku SR, keďže ústavy bývalého Československa má sa na mysli z roku 1920, 1948 resp. 1960 ... 
Mgr. Martin Gregor
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 
Vývojové zmeny interpretácie náboženskej slobody v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva 
Príspevok analyzuje rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva podľa čl. 9 „Európskeho“ dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zaručujúceho slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. V tomto kontexte sa zaoberá evolúciou nosných princípov jeho rozhodovacej praxe v priebehu takmer ... 
prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański Różański
Uniwersytet warmińskko-Mazurski w Olsztynie 
Wolność religii w konstytucjach polskich w II Rzeczpospolitej. 
Referat przedstawiać będzie analizę przepisów dotyczących wolności religijnej w konstytucjach polskich z II Rzeczpospolitej 
dr Justyna Krzywkowska Krzywkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Swoboda wyznawania religii w Polsce 
Omówione zostaną postawy prawne dotyczące wolności religijnej - możliwości uzewnętrzniania przekonań religijnych w prawie polskim po 1997 r. - po uchwaleniu Konstytucji. 
Dr.iur. JUDr. Ing., PhD. Michal Turošík
Právnická Fakulta UMB 
Je možné hovoriť o ľudských právach v Rímskom práve ? 
Príspevok sa zameriava na hľadanie prieniku otázok ľudských práv a rímskeho práva. 
JUDr. Alexandra Letková
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerita Komenského v Bratislave 
Sloboda prejavu vs. sloboda bádania 
Autroka sa vo svojom príspevku bude zaoberať slobodou prejavu a jej vzťahom ku slobode bádania. Je sloboda prejavu v bádaní neobmedzená? Existujú urćité hranice a limity, ktoré nie je možné v bádaní prekročiť? V príspevku sa autorka zameria na právnu úpravu na Slovensku, európsku judikáturu a filozovické hľadisko danej ... 
JUDr., CSc. Ján Minárik
dôchodca 
Ľudské práva a politická prax /zatiaľ pracovný názov/ 
Význam ľudských a občianskych práv v živote demokratickej spoločnosti pre jednotlivca aj pre rôzne sociálne skupiny . Konfrontácia ľudských práv a politickej praxe a rôzne problémy z ich konfrontácie 
PhD (in Law) Sylwia Gwoździewicz
Faculty of Administration and National Security The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski/Poland 
Respect for the rights and freedoms in cyberspace perspective Cybersecurity Strategy Polish Republic for the years 2016-2022 
The purpose of this article is to verify whether the current legislation of the European Union and the Polish in the field of cybersecurity tends to respect human rights and freedoms in cyberspace. 
Professor Alessandro Palmieri
University of Siena - Department of Law 
When Human Rights Are Not Effective Entitlements: The Awkward Case of Right to Life in Wrongful Death Actions 
Mgr. Tomáš Čentéš
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 
www.paneurouni.sk 
Ľudské práva v Slovenskom štáte 
Zrod doktríny moderného chápania ochrany ľudských práv sa udial v Európe 20. storočia na skúsenosti s dvomi krvavými konfliktmi. Kým prvá svetová vojna bezprostredne a priamo nezasiahla civilné obyvateľstvo Rakúsko-Uhorska žijúce na dnešnom území Slovenskej republiky, druhá svetová vojna je dodnes ťažkým mementom našich ... 
JUDr. PhD. Martin Píry
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 
Encyklika Pacem in terris ako matierálny pramen ludskoprávnej doktríny 21 storočia 
Článok pojednáva o možnosti implementácie zásad encykliky Pacem in terris v systéme práva . O koherentnosti s článkom 1 Ústavy SR v kontexte EDLPS. Samostatne sa venuje téme v kontexte pozitívnej a negatívnej slobody . Systém ľudských práv klasifikuje za pomoci terminológie Aristotelovej metafyziky. 
doc. JUDr. PhD. Boris Balog
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola Bratislava 
Končia ľudské práva človekom? 
Príspevok sa venuje ľudským právam z pohľadu človeka ako ich subjektu a tiež z pohľadu toho, čo prináša vylepšovanie človeka a transhumanizmus. 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB