Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia "VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov" 2019

Katedra dejín štátu a práva si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční pod záštitou doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD., dekana fakulty, s názvom

 

VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov

(z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov)

 

 Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica, v zasadacej miestnosti č. 224 na 2. poschodí.

 

Pripravované stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín, resp. teórie a dejín štátu a práva, ako aj v odbore rímskeho práva, či iných príbuzných vedných odborov, chce začínajúcim vedeckým pracovníkom umožniť výmenu skúseností z ich doterajšieho štúdia a akademického života, no predovšetkým chce vytvoriť priestor pre ich vzájomnú prezentáciu čiastkových výsledkov vedeckého bádania, vychádzajúcich najmä z tém ich dizertačných prác. Spolu s doktorandmi radi privítame tiež ich školiteľov ako aj starších kolegov, s ktorými tu bude možnosť prediskutovať vlastné vedecké zámery a témy, v rámci vytvorenia určitej širšej intelektuálnej platformy.

 

Uvedené stretnutie má ambíciu pokračovať v tradícii založenej v roku 2013 Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, kde sa takéto podujatie stretlo s ohlasom na všetkých právnických fakultách bývalého Československa a vyvinulo sa do pravidelnej organizácie doktorandských a postdoktorandských konferencií v odbore právnych dejín a rímskeho práva, v takpovediac striedavom „móde“ českých a slovenských fakúlt. V poradí VII. ročník tak bude už tradičným vedeckým priestorom pre širokú akademickú a vedeckú právno-historickú a romanistickú obec, aby v pokojnom a neformálnom prostredí mohla nadväzovať nové a podporovať či obnovovať staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa právno-historická „československá“ komunita mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne diskutovať a vedecky konfrontovať.

 

Pozvánku, program, ako aj pokyny k spracovaniu príspevkov nájdete v prílohách.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici