print

Podmienky prijatia

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.  

 

Právnická fakulta UMB ponúka v akademickom roku 2018/2019:

bakalárske štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)
magisterské štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium v odbore OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

Termíny podania prihlášky na VŠ:      

do 30. apríla 2018  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 29. júna 2018    –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 31. mája 2018  -  doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium bude podstatne prevyšovať počet, ktorý môže fakulta prijať (tzv. plánovaný počet), dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.

V takom prípade termín jej konania bude 5.  júna 2018 pre uchádzačov o dennú formu štúdia a 6.  júna 2018 pre uchádzačov o externú formu štúdia.       

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu UMB na AR 2018/2019 nájdete v priloženom dokumente.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB