print

Podmienky prijatia

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.  

 

Právnická fakulta UMB ponúka v akademickom roku 2018/2019:

bakalárske štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)
magisterské štúdium v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium v odbore OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

Termíny podania prihlášky na VŠ:      

do 30. apríla 2018  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 29. júna 2018    –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 31. mája 2018  -  doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu UMB na AR 2018/2019 nájdete v priloženom dokumente.

 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky

Dekan Právnickej fakulty UMB dňa 9. mája 2018 rozhodol o nevypísaní prijímajúcej skúšky.

Všetci uchádzači o bakalárske štúdium (v dennej i externej forme) budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

 

Grémium dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2018 uznieslo na 

predĺžení termínu podávania prihlášok na 1. stupeň vysokoškolského štúdia, t.j.

na BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM v dennej i v externej forme

do 15. júna 2018.

Rozhodnutia o prijatí budú uchádzačom, ktorí podali prihlášku v termíne do 30. apríla 2018  zasielané v prvej polovici mesiaca jún 2018. Uchádzačom, ktorí podali prihlášku v predĺženej lehote do 15. júna 2018, budú rozhodnutia zasielané najneskôr začiatkom júla 2018. 

 

 

 Témy DP pre doktorandské štúdium

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela