print

Podmienky prijatia pre akademický rok 2021/2022 - I., II., III. stupeň

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2021/2022:

bakalárske štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBČIANSKE PRÁVO (v dennej a externej forme)

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022 nájdete v priložených dokumentoch. 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky.  

 

Termín na podanie prihlášky na bakalársky stupeň štúdia (I. stupeň) je do 31. mája 2021.

Termín na podanie prihlášky na magisterský stupeň štúdia (II. stupeň) je do 30. júna2021.

Termín na podanie prihlášky na doktorandský stupeň štúdia (III. stupeň) je do 31. mája 2021. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela