print

Podmienky prijatia pre akademický rok 2021/2022 - I., II., III. stupeň

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2021/2022:

bakalárske štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBČIANSKE PRÁVO (v dennej a externej forme)

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022 nájdete v priložených dokumentoch. 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky.  

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela