print

Podmienky prijatia na akad. rok 2020/2021 - I., II., III. stupeň

V súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021.  

 

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2020/2021:

bakalárske štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium v štúdijnom programe TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBČIANSKE PRÁVO (v dennej a externej forme)

Termíny podania prihlášky na VŠ:      

do 31. mája 2020  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 30. júna 2020    –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 31. mája 2020 – doktorandské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2020/2021 nájdete v priložených dokumentoch.

 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela