print

Podmienky prijatia na akad. rok 2020/2021 - I., II., III. stupeň

 

Termíny podania prihlášky na VŠ - PREDĹŽENÉ:      

do 31. júla 2020  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 31. júla 2020   –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 31. júla 2020  – doktorandské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

 

!NOVÉ! 

Vzhľadom na odložený termín maturitných skúšok postačuje, aby uchádzači o štúdium  fakulte zaslali prihlášku

 BEZ MATURITNÉHO VYSVEDČENIA,

ktoré následne bude potrebné doložiť fakulte (úradne overené) najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej všetky požadované prílohy na príslušné štúdium nie je potrebné zasielať na fakultu jej tlačenú verziu.

 

 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2020/2021:

 

bakalárske štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium v štúdijnom programe PRÁVO (v dennej a externej forme

doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

 doktorandské štúdium v štúdijnom programe OBČIANSKE PRÁVO (v dennej a externej forme)

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2020/2021 nájdete v priložených dokumentoch.

 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky.  

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela