print

Podmienky prijatia na akad. rok 2019/2020 - I., II., III. stupeň

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.  

 

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

ponúka v akademickom roku 2019/2020:

bakalárske štúdium

v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)

magisterské štúdium

v odbore PRÁVO (v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium

v odbore OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO

(v dennej a externej forme)

doktorandské štúdium

v odbore TRESTNÉ PRÁVO (v dennej a externej forme)

Termíny podania prihlášky na VŠ:      

do 31. mája 2019  –  bakalárske štúdium  (denná aj externá forma štúdia)
do 28. júna 2019    –  magisterské štúdium (denná aj externá forma štúdia)

do 31. mája 2019  -  doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

Podrobnejšie informácie o možnostiach a podmienkach prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia na Právnickú fakultu UMB na AR 2019/2020 nájdete v priloženom dokumente.

 

Prijímacie konanie na BAKALÁRSKE štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela