Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bakalárske štúdium - prihláška a prílohy

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Overenú kópiu maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať na Právnickú fakultu UMB v termíne do 30. apríla 2023, najneskôr však v deň zápisu na štúdium.

 

Súčasťou prihlášky na bakalárske štúdium (1. stupeň) je:

  • štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača)
  • overená kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú overenú kópiu).

 

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

V prípade, že uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu maturitného vysvedčenia predloží na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.

V študijných programoch Právnickej fakulty UMB je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Podmienky prijímacieho konania na štúdium pre osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“):

1. Ak uchádzač o štúdium je osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia dokladu podľa prvej vety tohto bodu musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované príslušnou fakultou.

2. V prípade osôb s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohou č.1 k Metodickému pokynu UMB č. 4/2022 a testom všeobecných študijných predpokladov.

3. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia dokladu podľa bodu 2. tohto článku a absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované fakultou.

4. Test všeobecných študijných predpokladov podľa bodu 2. tohto článku má byť zameraný na preukázanie všeobecných vedomostí a študijných predpokladov uchádzača a nie na preverenie konkrétnych vedomostí týkajúcich sa zvoleného študijného programu.

5. Spôsob, termín, prípadne ďalšie podmienky vykonania testu všeobecných študijných predpokladov, ako aj stanovenie minimálnej úrovne (percentil) na prijatie osôb s osobitným právnym statusom budú oznámené počas prijímacieho konania.

6. Ak uchádzač o štúdium nie je osobou s osobitným právnym statusom, predkladá rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania). Aj uchádzač o štúdium, ktorý nie je osobou s osobitným právnym statusom, musí okrem predloženia dokladov podľa predchádzajúcej vety splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované príslušnou fakultou.

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB