print

Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy

Rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli priznané Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici práva udeľovať akademický titul "doktor" (philosophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Priznané práva v jednotlivých študijných programoch sa nachádzajú v priloženom súbore.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela