Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - NOVEMBER 2021

Prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
      

Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisovvrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správyna jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Doplnili sme možnosť vyhľadávať starú judikatúru z papierových zbierok Najvyššieho súdu na základe R-značky od r.1960. Teraz ju máte možnosť nájsť digitalizovanú 4 spôsobmi a to na základe R - značky (pridali sme nové okienko na www.judikaty.info do rozšíreného vyhľadávania pod okienko spisovej značky), podľa spisovej značky, fulltextovo a priradenú pri §-och zákonov. 

Vyskúšajte si to sami! Vyhľadávanie judikatúry nebolo nikdy také rýchle a pohodlné!

 

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Porušenie povinnosti nadobúdateľa privatizovaného majetku použiť získané prostriedky od tretej osoby na úhradu svojich záväzkov voči Fondu podľa ustanovenia § 19a ods. 3 privatizačného zákona nespôsobuje neplatnosť kúpnej zmluvy

2. Predbežné zadržanie obvineného policajtom

3. Dobrá viera nadobúdateľa, že hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec nadobúda od vlastníka, má vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva, len pokiaľ zákon v taxatívne vymedzených prípadoch nadobudnutie vlastníckeho práva s poukazom na dobrú vieru ich nadobúdateľa výslovne upravuje.

4. Prejudiciálne posúdenie neplatnosti listiny registrovým súdom

5. Nariadenou prácou nadčas je i práca vykonávaná síce bez výslovného príkazu, avšak s vedomím zamestnávateľa a preberaním a využívaním výsledkov práce zamestnanca.

 

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Podmienky preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania

7. Subjektívna a objektívna lehota pre uloženie pokuty podľa § 68a ods. 3 Zákona o službách zamestnanosti

8. Zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona

9. Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby

10. Šesťmesačná lehota na podanie dovolanie (a to aj čo len čiastočne) v neprospech obvineného plynie obom oprávneným osobám - tak ministrovi spravodlivosti ako i generálnemu prokurátorovi zhodne od doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi

 

OBČIANSKE PRÁVO

11. Ak obsah žaloby smeruje len voči aktom žalovaného (orgánu verejnej moci) vo všeobecnosti, bez priamej väzby na možné ohrozenie alebo porušenie práv alebo právom chránených záujmov žalobcu nie je možné spor považovať za antidiskriminačný, pretože nespĺňa podmienky § 9 ods. 2 AZ a § 307 CSP

12. Kedy rozhodnutie valného zhromaždenia nie je právnym úkonom, preskúmanie jeho neplatnosti pre rozpor záujmov zastúpeného a jeho zástupcu v prípade „samovstupu zástupcu“, a to aplikáciou ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 39 Občianskeho zákonníka, nie je prípustné 

13. Práca rodinných príslušníkov pre jedného z manželov nemôže byť darom, nenapĺňa náležitosti darovacej zmluvy podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ide o tzv. spoločenskú, rodinnú úsluhu (jednostrannú liberalitu), ktorá nespôsobuje žiadne právne následky, nezakladá žiaden právny vzťah

14. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa nedostavil, ak to navrhne žalovaný a sú zároveň splnené procesné podmienky na jeho vydanie

15. Na skutočnosti uvádzané vo výpovedi svedka, len z dôvodu jej zachytenia v zápisnici zo súdneho pojednávania, nemožno bez ďalšieho v inom konaní nahliadať v zmysle § 205 CSP ako na objektívne pravdivé a preukázané (ako priamy dôkaz preukazujúci určitú skutočnosť) 

 

 

SPRÁVNE PRÁVO
16. Disciplinárne previnenie notára, povinnosť odmietnuť vykonať osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

17. Prijímanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním

18. Vo výroku rozhodnutia o správnom delikte musí vymedzenie predmetu, o ktorom sa rozhoduje, spočívať v špecifikácii deliktu. Ak si vymedzenie skutku žiada taxatívny výpočet hoci aj enormne rozsiahleho počtu údajov, nemožno naň rezignovať len s ohľadom na samotnú rozsiahlosť

19. Nemožno akceptovať, aby akákoľvek otázka, ktorá môže mať presah do občianskoprávnej oblasti, a ktorú si účastník v konaní podľa stavebného práva uplatní, automaticky a bez prihliadnutia na jej obsah zakladala zákonný dôvod na postup podľa § 137 stavebného zákona 

20. Otázky užívania účelových komunikácií nie sú inštitútom súkromného práva, ale verejnoprávnym oprávnením a preto o právach a povinnostiach vo vzťahu k pozemným komunikáciám je oprávnený rozhodnúť príslušný správny orgán a nie všeobecný súd v rámci súkromnoprávnej žaloby

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:
• Najvyšší súd SR + JASPI - 68.265 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 40.751 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 432.503 rozsudkov
• EUR-LEX SR - 11.923 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR a EUR LEX ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela