Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - Marec 2022

Prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisovvrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správyna jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Doplnili sme možnosť vyhľadávať starú judikatúru z papierových zbierok Najvyššieho súdu na základe R-značky od r.1960. Teraz ju máte možnosť nájsť digitalizovanú 4 spôsobmi a to na základe R - značky (pridali sme nové okienko na www.judikaty.info do rozšíreného vyhľadávania pod okienko spisovej značky), podľa spisovej značky, fulltextovo a priradenú pri §-och zákonov. 

Vyskúšajte si to sami! Vyhľadávanie judikatúry nebolo nikdy také rýchle a pohodlné!

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Poskytnutie plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré zahŕňa úroky z omeškania z náhrady škody a nutnosť eurokonformného výkladu smernice dovolacím súdom

2. Referendum o predčasných voľbách do NRSR

3. Absolútne vylúčenie možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody je ústavne neudržateľné

4. Verejný záujem sledovaný § 175h OSP prevažuje nad záujmom veriteľa na uspokojení jeho pohľadávky

5. Znalci v odbore zdravotníctva napriek svojmu všeobecnému medicínskemu vzdelaniu nie sú oprávnení podávať znalecké posudky v inom odvetví, ako v tom, v akom sú znalci zapísaní

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Úprava užívania verejnej komunikácie, ktorá je svojou povahou verejnoprávne oprávnenie upravené osobitným predpisom, preto o využívaní a úprave práv a povinností vo vzťahu k verejnej komunikácii je oprávnený a povinný rozhodnúť príslušný správny orgán, a nie všeobecný súd v rámci súkromnoprávnej žaloby

7. Nestrannosť sudcu

8. Na každom podpisovom hárku uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby určenej na zastupovanie petície v styku s orgánom verejnej moci, a teda uvedenie mena osoby zastupujúcej petíciu na každom podpisovom hárku je zákonom o petičnom práve výslovne vyžadovanou náležitosťou, ktorú samo osobe nemožno považovať za aktívne propagovanie kandidáta

9. Zásah orgánu verejnej moci, ktorý nie je rozhodnutím

10. Priznanie právnej subjektivity neznamená priznanie subjektivity v rozsahu nositeľa základných práv a slobôd

OBČIANSKE PRÁVO
11. Nárok na úhradu dlhu poručiteľa voči dedičovi je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom

12. Neustanovenie opatrovníka v situácii, v ktorej mu ustanovený mal byť, ale rovnako aj ustanovenie opatrovníka vtedy, keď neboli preukázané dôvody pre jeho ustanovenie, má závažné procesnoprávne dôsledky z hľadiska ochrany procesných oprávnení účastníka občianskeho súdneho konania

13. Pojem tieseň a nápadne nevýhodné podmienky na účely § 6 ods. 1 písm. k) Zákona o o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

14. Spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi

15. Nadobúdateľovi vlastníckeho práva, pokiaľ toto právo nadobudol v dobrej viere, musí byť poskytovaná široká ochrana, pretože v opačnom prípade by si nikdy nemohol byť istým svojim vlastníctvom, čo by bolo v rozpore s poňatím materiálneho právneho štátu

OBCHODNÉ PRÁVO
16. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludlžník

17. Z ustanovenia § 5 a 6 zákona č. 111/1990 žiadnym spôsobom nevyplýva, že štátny podnik nie je zodpovedným subjektom z titulu vydania bezdôvodného obohatenia 

18. Absenciu zákonom požadovanej písomnej formy zmluvy o dielo ako výsledku verejného obstarávania pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska nie je možné konvalidovať

19. Je možné domáhať sa určenia neplatnosti rozhodnutia spoločníka spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s kogentnými ustanoveniami § 123 ods. 2 a § 179 ods. 3, 4 Obchodného zákonníka. Je možné za porušenie ust. § 123 ods. 2 a § 179 ods. 3, 4 Obchodného zákonníka považovať aj také konanie, ktorým sa prehlbuje už existujúci úpadok spoločnosti 

20. Závisí od vôle spoločnosti, či spoločníka zo spoločnosti vylúči alebo naďalej aj napriek nesplneniu vkladovej povinnosti umožní, aby ostal spoločníkom, podmienky kadučného konania

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:
• Najvyšší súd SR - 84.115 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 41.502 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 337.218 rozsudkov
• EUR-LEX SR - 11.923 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR a EUR LEX ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.                                            

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela