Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - JANUÁR 2022

Prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.

       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Doplnili sme možnosť vyhľadávať starú judikatúru z papierových zbierok Najvyššieho súdu na základe R-značky od r.1960. Teraz ju máte možnosť nájsť digitalizovanú 4 spôsobmi a to na základe R - značky (pridali sme nové okienko na www.judikaty.info do rozšíreného vyhľadávania pod okienko spisovej značky), podľa spisovej značky, fulltextovo a priradenú pri §-och zákonov. 

Vyskúšajte si to sami! Vyhľadávanie judikatúry nebolo nikdy také rýchle a pohodlné!

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Poisťovňa ako poisťovateľ zodpovednosti z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinná z povinného zmluvného poistenia nahradiť poškodenej aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá spadá do rozsahu poistného krytia 

2. Uloženie zákazu žalovanému ako konateľovi spoločnosti podať návrh na zápis prevodu obchodného podielu do obchodného registra by znamenalo obmedzenie konateľského oprávnenia jediného štatutárneho orgánu spoločnosti 

3. Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho zákonníka nevyplýva, že by pisateľ závetu, aj keď je ním advokát, by nemohol byť zároveň aj svedkom, ktorý je súčasne prítomný pri výslovnom prejave poručiteľky, že táto listina obsahuje jej poslednú vôľu. 

4. Trojčlenný senát NS má povinnosť postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu príslušného kolégia NS postupom podľa ustanovenia § 48 ods. 1 C. s. p. nielen v situácii, ak sa chce odkloniť od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu 

5. Nositeľmi hmotného práva, o ktorom sa koná, boli podľa predošlej, ako aj aktuálnej právnej úpravy vlastníci bytov, správca vždy bol a je len zástupcom 

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Neexistencia právneho nároku vyhovenia pripomienkam občianskych združení a zainteresovanej verejnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie 

7. Pohyblivé a nepohyblivé dodávky 

8. Porušenie technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov 

9. Plynutie subjektívnej lehoty nadriadeného pri prepustení policajta zo služobného pomeru 

10. Poisťovňa je povinná oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ako aj výsledok prešetrenia škodovej udalosti 

OBČIANSKE PRÁVO

11. Pokiaľ bolo aplikované právo cudzieho štátu, ktoré určitý právny vzťah upravuje inak ako tuzemské právo, nepôsobí táto okolnosť sama o sebe v pomeroch SR účinky, ktoré by v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní predstavovali rozpor s verejným poriadkom takého stupňa, ktorý by porušoval základné princípy slovenského právneho poriadku 

12. Pre posúdenie včasnosti podania žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku je relevantné to, či bol rozhodcovský rozsudok vydaný podľa zákona č. 244/2002 Z.z. v konaní začatom a aj skončenom podľa tohto zákona 

13. Ak účastník udelí plnú moc advokátovi, ktorého sídlo nie je ani v mieste zastúpeného a ani v mieste sídla procesného súdu, nemožno bez ďalšieho dospieť k záveru, že náklady s tým spojené sú nad rámec účelne vynaložených nákladov 

14. Predkupné právo medzi podielovými spoluvlastníkmi vyplýva priamo zo zákona a má vecnoprávnu povahu 

15. Ani skutočnosť, že exekučný titul bol spísaný notárom (vo forme solemnizačnej zápisnice) neprepožičiava právnemu úkonu v ňom vyjadrenému objektívne záruky súdnej ochrany 

TRESTNÉ PRÁVO

16. Uschovanie či prevod tovaru pochádzajúceho z trestnej činnosti 

17. Povinnosť orgánov činných v trestnom konaní umožniť účasť pri domovej prehliadke osobe uvedenej v príkaze na domovú prehliadku 

18. Konanie smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd 

19. Žiarlivosť, ktorá sama osebe nie je pomstou v zmysle § 140 písm. b) Trestného zákona, ak sa však prejavuje vyšším stupňom plánovania a pripravovanosti trestného činu, už ju za pomstu možno v zmysle § 140 písm. b) Trestného zákona považovať 

20. Zásada ne bis in idem nemá svoje zákonné vyjadrenie v hmotnoprávnom ustanovení a preto námietky s ňou spojené ipso facto nie sú spôsobilé naplniť dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku 

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:
• Najvyšší súd SR + JASPI - 68.354 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 41.124 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 334.980 rozsudkov
• EUR-LEX SR - 11.923 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR a EUR LEX ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela