print

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE – 2. roč. Mgr. štúdia, denní študenti

Oznamujeme študentom 2. roč. denného magisterského štúdia, ktorí majú v letnom semestri tohto akademického roku absolvovať povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť, že priebežné hodnotenie z takto prenášaných povinných predmetov nebude prebiehať, nakoľko v zmysle Harmonogramu štúdia na AR 2018/2019 nie je k dispozícii výučbová časť letného semestra, preto celkové hodnotenie týchto povinných predmetov bude prebiehať len ústnou formou v skrátenom skúškovom období (v dátume od 04.03.2019 do 17.03.2019).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela