print

Dodatočný elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

v nadväznosti na usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení spôsob septembrového zápisu do vyšších rokov štúdia Bc., Mgr. i PhD. stupňa nasledovne:

V termíne od 1. septembra 2020 do 18. septembra 2020 bude prebiehať DODATOČNÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2020/2021. Tento dodatočný zápis plne nahrádza fyzický zápis na fakulte, preto prosíme študentov, aby nechodili na študijné oddelenie a nepožadovali zapísanie do ročníka osobne!

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý nevykonal elektronický zápis v prvom termíne, t.j. v júni 2020, a chce v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. alebo PhD. stupňa štúdia - títo študenti vykonajú zápis prezenčnou formou na fakulte v termínoch, ktoré sú stanovené v Harmonograme štúdia na PrF UMB pre akademický rok 2020/2021.

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu, ktorý nájdete v prílohe).

V rámci elektronického zápisu študent:

  1. potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2020/2021;
  2. potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;
  3. prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2020 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2020/2021 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní, v prípade zapísania iného povinne voliteľného predmetu ako náhradu za neabsolvovaný povinne voliteľný predmet tento označí ako náhradu; upozorňujeme študentov končiacich ročníkov, aby si zapísali aj predmet – „Štátna skúška s obhajobou bakalárskej/diplomovej práce";
  4. potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2019/2020.

Zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať od 1.9.2020 do 20.09.2020 pridávanie aj odoberanie predmetov, do 30. septembra 2020 len pridávanie predmetov.

Ak sa študent prihlásil na predmety v apríli 2020 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadne prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2020 (nezrealizoval tzv. predzápis), v zápisnom liste na akademický rok 2020/2021, si zapíše všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

Študijné oddelenie bude priebežne kontrolovať zrealizovanie dodatočného elektronického zápisu a potvrdzovať zápisné listy na akademický rok 2020/2021 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2020/2021. Bez potvrdeného zápisného listu sa nemôže študent ubytovať a nebude možné overiť jeho štúdium v Centrálnom registri študentov.

Všetci denní študenti, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť poštou alebo v nevyhnutných prípadoch osobne na študijné oddelenie PrF UMB v termíne do 18. 9. 2020 „Čestné vyhlásenie" o doterajšom štúdiu. Tlačivo je zverejnené v AIS 2 v - tlač - dokumenty alebo v prílohe.

Potvrdenia o návšteve školy bude študijné oddelenie zasielať študentom poštou po zrealizovaní zápisu a zaslaní čestného vyhlásenia na študíjne oddelenie.

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Študent je povinný v termíne do 7. 9. 2020 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium na základe predpisu v AiS2 a iba bezhotovostne.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela