Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE – 3. roč. Bc. štúdia, denní študenti

Oznamujeme študentom 3. roč. denného  bakalárskeho štúdia, ktorí majú v letnom semestri tohto akademického roku absolvovať povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť, že priebežné hodnotenie z prenášaných povinných predmetov bude prebiehať v 5. týždni skráteného letného semestra.

Priebežné hodnotenie bude pozostávať len z jedného testu/písomky, kde bude obsiahnuté celé učivo daného predmetu. Uvedené priebežné hodnotenie budevyjadrovať 50 % konečného hodnotenia. Zvyšných 50 % bude tvoriť záverečná ústna skúška počas skúškového obdobia. Výsledné hodnotenie zohľadní 50 % priebežnej písomky a 50 % ústnej skúšky dohromady.  Dôvodom zníženia počtu priebežných hodnotení je štandardné skrátenie výučbovej časti semestra pre tretí ročník denného bakalárskeho štúdia.

Ostatné podmienky hodnotenia zostávajú rovnaké ako pri klasickom priebežnom hodnotení!


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici