Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE – 3. roč. Bc. štúdia, denní študenti

Oznamujeme študentom 3. roč. denného  bakalárskeho štúdia, ktorí majú v letnom semestri tohto akademického roku absolvovať povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť, že priebežné hodnotenie z prenášaných povinných predmetov bude prebiehať v 5. týždni skráteného letného semestra.

Priebežné hodnotenie bude pozostávať len z jedného testu/písomky, kde bude obsiahnuté celé učivo daného predmetu. Uvedené priebežné hodnotenie budevyjadrovať 50 % konečného hodnotenia. Zvyšných 50 % bude tvoriť záverečná ústna skúška počas skúškového obdobia. Výsledné hodnotenie zohľadní 50 % priebežnej písomky a 50 % ústnej skúšky dohromady.  Dôvodom zníženia počtu priebežných hodnotení je štandardné skrátenie výučbovej časti semestra pre tretí ročník denného bakalárskeho štúdia.

Ostatné podmienky hodnotenia zostávajú rovnaké ako pri klasickom priebežnom hodnotení!