print

NEOTVÁRANÉ PREDMETY v letnom semestri AR 2018/2019

Oznamujem študentom denného štúdia, že pre nedostatočný záujem študentov sa v letnom semestri akademického roku 2018/2019 nebudú otvárať nasledujúce povinne voliteľné predmety:

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

V 1. roku Bc. štúdia v letnom semestri AR 2018/2019 sa neotvára:

Letný semester

Povinne voliteľný  predmet:

  • České právne dejiny

 

V 2. roku Bc. štúdia v letnom semestri AR 2018/2019 sa neotvára:

Letný semester

Povinne voliteľný predmet:

  • Súdny systém Európskej únie

 

  

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

V 2. roku Mgr. štúdia v letnom semestri AR 2018/2019 sa neotvárajú:

Letný semester

Povinne voliteľné predmety:

  • Úvod do podsystémov finančného práva
  • Vývoj inštitútov súkromného práva

 

Vyššie uvedené predmety budú denným študentom, ktorí ich majú zapísané v systéme AIS vo svojich zápisných listoch, študijným oddelením odobraté. Žiadame študentov, aby si namiesto týchto predmetov zvolili iné povinne voliteľné predmety.

Systém AIS bude pre študentov otvorený v intervale od 04.02.2019 do 15.02.2019 – predmety sa budú dať iba dopĺňať, nie odoberať!

 

                                                    

                                                                                                                  JUDr. Ing. Andrea Ševčiková, PhD.

                                                                                                    poverená prodekanka pre pedagogickú činnosť

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela