Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AKTUALIZOVANÉ - Neotvárané predmety v LS 2022/2023

V prílohe nájdete zoznam predmetov, ktoré sa nebudú otvárať v letnom semestri AR 2022/2023.

 

POZOR! - v dennom štúdiu pribudol medzi neotvárané predmety v Bc. štúdiu v LS 2022/2023 aj predmet Právo medzinárodných zmlúv. Prosím teda študentov, aby túto dodatočnú informáciu brali do úvahy pri žiadosti o úpravu svojho zápisného listu v Bc. štúdiu.

 

Na dôvažok chcem informovať všetkých "dotknutých študentov", ktorí si zámerne doteraz na LS zapísali len povinné predmety a ostatné si ponechali "na potom, keď bude hotový rozvrh"..., že Vašou povinnosťou v zmysle Študijného poriadku PrF UMB je vždy na začiatku akademického roka si zapísať všetky predmety na CELÝ akademický rok!!! Ak ste tak neurobili, sami ste sa svojim "nekonaním" vystavili situácii, že nemáte kompletné zápisné listy a za vzniknutú situáciu si zodpovedáte Vy osobne. Upozorňujem, že zápis predmetov v obodbí od 06.02.2023 do 19.02.2023 je v Harmonograme štúdia na AR 2022/2023 jasne deklarovaný ako výlučne "spresňujúci zápis" - teda len pre tých študentov, ktorým by pre nedostatok kreditov hrozilo vylúčenie zo štúdia! Harmonogram štúdia je riadne zverejnený na webstránke fakulty od minulého akademického roka a nevedomosť, prípadne ignorovanie tejto závažnej informácie o spresňujúcom zápise Vás nijako neospravedlňuje. Každý študent sa má riadiť študijnými predpismi a tieto rešpektovať. 

V uvedenom zmysle apelujem, aby ste mali určitú sebareflexiu, nevypisovali nám rôzne ladené maily a nesťažovali nám prácu s dodatočnou administráciou Vami zanedbaných zápisných listov.

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

prodekanka pre PgČ


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici