print

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom na príslušný akademický rok sa nachádza v prílohe a delí sa na univerzitnú časť a fakultnú časť.

V univerzitnej časti nájdete všeobecné informácie týkajúce sa štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vo fakultnej časti Sprievodcu štúdiom zameranej konkrétne na Právnickú fakultu UMB nájdete:

 • úvodný príhovor dekana PrF UMB
 • poslanie fakulty, akreditované študijné programy a profil absolventov jednotlivých stupňov štúdia
 • etický kódex študenta PrF UMB
 • akademické orgány a akademických funkcionárov PrF UMB
 • zoznam a charakteristiku katedier (vrátane vyučujúcich a katedrami zabezpečovaných predmetov)
 • harmonogram štúdia na príslušný akademický rok
 • odporúčané štúdijné plány pre jednotlivé stupne a formy štúdia
 • predmety ponúkané v cudzích jazykoch (pre študentské mobility)
 • študijný poriadok 
 • informácie pre študentov so špecifickými potrebami
 • informácie a predpisy týkajúce sa rigorózneho konania (rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce)
 • organizácie pôsobiace pri PrF UMB
 • zoznam a kontakty na zamestnancov PrF UMB
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela