Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami

Povinnosťou UMB, a teda aj povinnosťou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre denných a externých študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby, bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.

Osoby so špecifickými potrebami sú ľudia, u ktorých fyzické alebo mentálne schopnosti limitujú ich fungovanie v bežnom prostredí a bežných situáciách.

               

Štatút študenta so špecifickými potrebami sa priznáva študentovi:

a)       so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím (postihnutie zraku, sluchu;, postihnutie končatín, jemnej motoriky);

b)   s chronickým ochorením (cystická fibróza, epilepsia, astma, skleróza multiplex, diabetes mellitus, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie);

c)       so zdravotným oslabením (po dlhodobej chorobe, v rekonvalescencii, pri znížení odolnosti voči chorobám či tendencii k recidíve choroby);

d)       s psychickým ochorením;

e)       s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (napr. Aspergerov syndróm);

f)        s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.).

 

Štatút študenta so špecifickými potrebami na UMB upravuje Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obsahuje bližšiu charakteristiku študentov so špecifickými potrebami, ich práva a zodpovednosť, práva a zodpovednosť UMB, identifikáciu a kontakty na univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, na fakultných koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, ďalej upravuje postup pri podávaní žiadosti študenta so špecifickými potrebami o primerané úpravy a podporné služby a postup pri predkladaní a vybavovaní žiadosti študenta o podporu štúdia.

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami a potrebné dokumenty na akademický rok sa nachádzajú v prílohe.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici