print

Výročné hodnotenie doktorandov

Výročné hodnotenie doktoranda je zhodnotením stavu a úrovne vedeckej výchovy doktoranda, kontrolou plnenia termínovaných úloh individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda.

Doktorand predkladá vyplnený formulár „Ročné hodnotenie doktoranda“ podpísaný školiteľom a doktorandom na konci každého akademického roka, najneskôr do termínu schváleného podľa harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok.

Školiteľ predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu.

 

V zmysle schváleného harmonogramu doktorandského štúdia sa v akademickom roku 2018/2019 uskutočnia výročné hodnotenia doktorandov v období od 10. 06. 2019 – 14. 06. 2019.

 

Doktorand predkladá na štud. oddelenie:

 

  • formulár: Ročné hodnotenie doktoranda – podpísaný školiteľom a doktorandom,

  • formulár: Udelenie kreditov za vedeckú činnosť,

  • Zoznam publikačnej činnosti z knižnice UMB – články/príspevky musia byť evidované v knižnici UMB,

  • Potvrdenie o pedagogickej činnosti - študenti denného doktorandského štúdia.

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela