print

Obhajoba dizertačnej práce

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá tri roky a v externej forme trvá štyri roky. Ukončuje sa po vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v príslušnom študijnom programe.

Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu.

Doktorand pred podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce musí získať:

  1. 180 kreditov s obhajobou dizertačnej práce pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu,
  2. zaevidované všetky články/príspevky v UK UMB,
  3. v AISe zapísaný predmet - Vypracovanie dizertačnej práce a obhajoba.

 

UPOZORNENIE

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

 

Žiadosť o povolenie obhajoby predkladá doktorand dekanovi fakulty na predpísanom tlačive prostredníctvom referátu PgČ spolu s prílohami do termínu stanoveného v zmysle schváleného harmonogramu na aktuálny akademický rok.

 

Prílohy k žiadosti:

- štrukturovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
- dizertačná práca v 4 vyhotoveniach (pevná väzba),
- dizertačná práca na CD (v PDF formáte),
- licenčná zmluva v 2 písomných vyhotoveniach vlastnoručne podpísaná autorom a školiteľom(vytlačiť z AISu),
- autoreferát dizertačnej práce  - 40 kusov,
- zoznam publikovaných prác ako výstup z UK UMB (vystaví knižnica UMB na základe doktorandom predložených separátov). Na tomto zozname doktorand spolu so školiteľom vyznačí najvýznamnejší výstup a jeho separát priloží k výstupu z UK UMB,
- odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom študijnom programe doktorandského štúdia,
- stanovisko školiaceho miesta k dizertačnej práci, stanovisko školiteľa + návrh školiteľa na oponentov (viď prílohy),
- posudok školiteľa (v printovej podobe podpísaný a elektronicky zaslaný na referát PgČ),
- protokol originality (potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému záverečných prác vytlačené z AISu, vytlačiť len strany s percentom zhody, netlačiť strany s označením - Detaily - zistené podobnosti),
- analytický list (vlastnoručne podpísaný, vytlačiť z AISu; v časti Abstrakt, texty, vlastnosti - pre potreby UK UMB).

 

 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela