print

Dizertačná skúška a dizertačná práca

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá tri roky a v externej forme trvá štyri roky. Ukončuje sa po vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor"   (v skratke PhD.) v príslušnom študijnom programe.

Podmienky na dizertačnú skúšku

Podmienky boli aktualizované a boli doplnené konkrétne predmety, ktoré budú obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky.

Otázky na ústnu časť dizertačnej skúšky

Povinný predmet  (spoločný pre obidva odbory)

Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce

 

6813 Obchodné a finančné právo

hlavný predmet z odboru: Obchodné právo

výber z portfólia povinných predmetov doktorandského štúdia v danom študijnom odbore v závislosti od témy dizertačnej práce: Finančné právo; Konkurzné právo; Občianske právo; Teória práva

 

 

 

Dokumenty na odovzdanie

 A/ k dizertačnej skúške

* Prihláška na dizertačnú skúšku

* Písomný projekt dizertačnej práce

(rozsah je min. 2 autorské hárky - cca 40 strán bez zoznamu literatúry a príloh, súčasťou písomnej práce je aj podrobný projekt riešenia témy dizertačnej práce) v 2 exemplároch  a písomné stanovisko školiteľa k projektu s návrhom na oponenta projektu,

 

Na dizertačnú skúšku je potrebné sa prihlásiť v AISe (štátne skúšky - termíny štátnych skúšok)!

 

B/ k obhajobe dizertačnej práce

* Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (na predpísanom tlačive)

K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand predkladá:

  • stručný aktuálny životopis,
  • dizertačnú prácu v štyroch výtlačkoch,
  • autoreferát,
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi,
  • (odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom programe doktorandského štúdia).

* Písomný projekt dizertačnej práce

* Písomné stanovisko školiteľa k dizertačnej práci s návrhom na oponentov

* Autoreferát dizertačnej práce

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB