print

Vyhlásenia druhého kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 v akreditovanom študijnom odbore Právo.

         Pre dennú formu štúdia (3 roky) ponúka 2 miesta a pre externú formu štúdia (4 roky) ponúka do 15 miest (podľa voľnej kapacity školiteľov).

Prihlášku na doktorandské štúdium spolu požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na Právnickú fakultu UMB najneskôr do 31. júla 2021. Druhé kolo prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 sa bude konať v termíne od 23. augusta 2021 do 27. augusta 2021.

         Podrobné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium a témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke fakulty na podstránke „Uchádzači“ v sekcii „Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela