print

Prijímacie skúšky pre akademický rok 2021/2022

Dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 v akreditovanom študijnom odbore Právo.

Pre dennú formu štúdia (3 roky) ponúka 2 miesta a pre externú formu štúdia (4 roky) ponúka do 15 miest (podľa voľnej kapacity školiteľov).

Prihlášku na doktorandské štúdium spolu požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na Právnickú fakultu UMB najneskôr do 31. mája 2021. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 sa budú konať v termíne od 14. júna 2021 do 18. júna 2021.

Podrobné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium a témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke fakulty na podstránke „Uchádzači“ v sekcii „Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela