print

Individuálny študijný plán

Študijný program doktoranda sa realizuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý vypracúva školiteľ v súčinnosti s doktorandom (viď príloha). Individuálny študijný plán doktoranda schvaľuje odborová komisia a podpisuje ho doktorand, školiteľ a dekan fakulty. Individuálny študijný plán je súčasťou osobnej dokumentácie doktoranda na referáte pedagogickej činnosti.

V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať. Výber povinne voliteľných a výberových predmetov navrhuje školiteľ v spolupráci s doktorandom. Výberové predmety je možné voliť z ponuky predmetov študijných programov tretieho stupňa na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela Bela v Banskej Bystrici. Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje aj plánované termíny ukončenia študijných povinností a plánovaný termín vykonania dizertačnej skúšky.

Do študijnej časti individuálneho študijného plánu doktoranda sa zaraďuje aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou doktorandov v dennej forme štúdia.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela