Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Občianske právo

Absolvent študijného programu Občianske právo je na základe štúdiom získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať občiansko-právne problémy a problémy interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy občianskeho práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti.

Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti občianskeho práva, ale aj príbuzných odborov vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení problémov v súvislosti so stavom súkromnoprávnej regulácie na národnej a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh.

Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov z odbornej literatúry z občianskeho práva a príbuzných odborov, medzinárodných právnych dokumentov, občianskeho práva EÚ, rozhodnutí ESĽP a súdneho dvora EÚ, rozhodnutí Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania, je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy, akčných programov v oblasti občianskeho práva a ich následných vyhodnotení.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici